STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

fredag 14 december 2012MILJÖDOM OM CEDERGRENSKA:
PARKEN FÅR BEHÅLLA SIN STRAND!

Mark- och miljödomstolen gick helt på Cedergrenska Parkens Vänners linje. Domen från 13 december innebär att stranden inte kan bebyggas med betongpontoner som planerat.

-      -  Nu kan parken och stranden fortsätta att utvecklas för allmänhetens bästa!, säger Sten Hellqvist, hedersledamot i Naturskyddsföreningen i Danderyd. Han skrev senaste inlagan till Mark- och Miljödomstolen.

Under dagen har glada meddelanden och gratulationer till Cedergrenska Parkens Vänner strömmat in på mail och i Facebookgruppen  https://www.facebook.com/Cedergrenska.parkens.vanner.

-       -  Alla är segrare idag, skriver Cilla Lundström, en av de aktiva i Cedergrenska parkens vänner.
-      -   Kommunen fick ett engagerat nätverk som uppmärksammar parken över hela landet. Båtklubbarna fick skjuts i båtplatsfrågan, inte minst för att parkens vänner utredde möjliga alternativa båtplatser och fann många som kunde byggas ut direkt. Kommunen fick inspiration att sätta igång sin egen båtplatsutredning och fann via sin konsult många möjliga platser. Och inte minst – alla Stocksundsbor, förskolor, elever, hundägare liksom badande och flanörer får behålla sin fria strand, skriver hon.

-    -    Nu ska lilla strandremsan upprustas och strandpromenaden göras tillgänglig för alla igen! Vi skänker kommunen vårt beviljade bygglov och erbjuder hjälp och bidrag till att utföra strandupprustningen, säger både Cilla och Sten.

Samma glada spontana reaktioner kommer från andra som aktivt deltagit i arbetet. Kjell Gunnarsson, ordförande i Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina skriver att ”nu är det dags att ta fram vårt alternativa bygglov och kräva att kommunen utför det!”


Länsstyrelsen hade tidigare avslagit Naturskyddsföreningens överklagan som gällde kommunens beslut att ge dispens från strandskyddet och tillåta den betongbryggeanläggning som kommunens tekniska kontor ville utföra.

"Mark- och miljödomstolen delar inte länsstyrelsens bedömning att uppförande av två flytbryggor utmed Cedergrenska parkens strandkant inte kan anses påverka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. Tvärtom bedömer domstolen att en utvidgning av båtklubbens verksamhetsområde  till parkens strandkant skulle innebära en privatisering av ett område som i dagsläget har ett för  allmänheten högt rekreationsvärde.” (Citat ur domen)

      Kommunen körde hösten 2010 in en maskin i parken för att göra geologiska mätningar inför ett planerat kajbygge av parkens låga strandparti. Några parkflanörer observerade det samt att byggpinnar sattes upp i parken. Medborgare och föreningar fick överraskande veta att den lilla men betydelsefulla stranden med strandpromenaden skulle bebyggas med pontonbryggor. Också oppositionspartierna blev förvånade – ärendet hade inte ens varit uppe i tekniska nämnden. Än mindre hade det sökts byggnadslov. De som noterat att något var på gång hade inte förstått projektets storlek. I kartskisser hade bryggorna jollestorlek.

Föreningar och många enskilda anslöt sig till arbetet att rädda stranden; Naturskyddsföreningen i Danderyd, Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina och Villaägareföreningen i Danderyd. Tillsammans bildade dessa och många boende i området nätverket Cedergrenska parkens vänner.
      
      Kommunen bjöd in till ett informationsmöte hösten 2010 som blev välfyllt, och kort därefter inbjöd nätverket till ett informationsmöte som blev ännu mer välbesökt efter att mängder av insändare och artiklar uppmärksammat frågan.

Det nybildade nätverket Cedergrenska parkens vänner beslöt att istället för att endast protestera mot kommunens planer, också presentera sina egna förslag i en formriktig bygglovsansökan. Ritningar och bilder skickades in, och eftersom de följde detaljplanen beviljades bygglov.


Ínitiativet fick stöd av många organisationer utanför kommunen, bland annat Förbundet för Ekoparken som nu också kommenterar domslutet.
-         -  Det är hoppingivande. Stort grattis! Jag har läst domen och tror att den bör stå sig i högre instans. Resonemanget är glasklart och gäller inte bara formalia utan själva sakfrågan, skriver Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken.


Så här ser Cedergrenska parkens vänners föreslagna strand ut i den del som gränsar till lilla badstranden. Genom nätverkets föreningar ansökte de om ett bygglov för att få upprusta strandens stigparti, och fick det beviljat sommaren 2011, samma sommar som också tekniska kontoret fick sitt lov för pontonanläggningen.


Strandpartiet med gångstigen är idag så kraftigt eftersatt att det inte går att färdas där med rullstol och bara med svårighet med barnvagn.


      Cedergrenska parkens vänners förslag med en stig som håller, sittplatser och en brygga att sitta på och använda i jolleverksamhet.

-   Nu kan strandstigen äntligen upprustas och blir så fin som den var på Cedergrens tid!, säger Sten Hellqvist, Naturskyddsföreningen i Danderyd.
   
      Cedergrenska Parkens vänner på Facebook: https://www.facebook.com/Cedergrenska.parkens.vannerInga kommentarer:

Skicka en kommentar