STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

torsdag 17 mars 2011

Pontonansökan lämnas snart in!

Idag fick vi veta att moderaterna driver på. Bygglovsansökan kommer att skickas ”inom de närmaste dagarna”, skriver tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson till Naturskyddsföreningens ordförande i Danderyd, Eivor Niklasson.

bryggorna gör inget ingrepp i parken utan vi planerar fortsätta skötseln.” hävdar Carina fortfarande.

Reaktionerna från omvärlden lät inte vänta på sig. Idag har det kommit många kopior till oss på mail skickade till ordförande i nämnderna.
De antal mail vi fick under några timmar idag när nyheten spreds om att moderaterna går vidare med pontonplanerna överstiger det antal båtplatser som kommer att kunna skapas!
Här ett axplock:

Från: Henrik Waldenström
Skickat: den 17 mars 2011 16:13
Till: 'Carina.erlandsson@danderyd.se'
Ämne: Ang Cedergrenska parken
Carina !
Jag förstår att ni snart är klara med ritningarna för att exploatera  Cedergrenska parkens strand och vatten och jag vill kunna ta ställning till förslaget som jag förstår i stort sett är klart.
Sänd gärna förslaget på mejl till
Henrik  Waldenström, adress enligt nedan.
Mvh Henrik Waldenström
Henrik Waldenström
handläggare/Conservation Officer
Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden
Ulriksdals Slott, S-170 81 Solna
Sweden

**********************************************************

Från: Richard Murray [mailto:richard.murray@comhem.se]
Skickat: den 17 mars 2011 14:39
Till: Carina.erlandsson@danderyd.se
Kopia: 'Cilla Lundström'
Ämne: Cedergrenska parken

Hej Carina,

Jag har fått höra att bygglovsansökan till pontonbryggorna snart kommer att lämnas in. Jag tycker det vore mycket olyckligt om ni redan nu beviljar byggnadstillstånd till dessa när en utredning just dragits igång för att undersöka hur antalet båtplatser i Danderyd kan utökas – utan att ta i anspråk parken. Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.

Med vänlig hälsning,

Richard Murray
ordf. Förbundet för Ekoparken
Drottningholmsvägen 1
112 42 Stockholm

Från: Lars-Gunnar Bråvander [mailto:larsgunnar.bravander@bredband.net]
Skickat: den 17 mars 2011

Hej
Till min kännedom har jag fått att Cedergrenska parkens strand föreslås bli föremål för exploatering. Då den Kungliga Nationalstadsparken anknyter på andra sidan sundet måste en sådan exploatering också prövas med hänsyn till de ekologiska sambanden som finns med omgivande parkmark och rekreationsområden. Nationalstadsparkens skydd mot exploatering av park och naturmark går även utanför själva nationalstadsparkens gränser ( miljöbalken 4 kap § 7) såvida en exploatering påverkar spridningsvägar och samband av park och natur utanför parkens gränser. Har en sådan juridisk bedömning gjorts! Det är ju uppenbart att Cedergrenska parken besitter sådana värden som har betydelse även för nationalstadsparken. För att ta ställning till frågan vill jag härmed få se det beslutsunderlag som ligger till grund för eventuella beslut. I Danderyds kommun.
Mvh   Lars-Gunnar BråvanderKonsult och rådgivare till Kungliga Djurgårdsförvaltningen i vård- och utvecklingsfrågor som berör Nationalstadsparken.
Olov Harmansväg 54 193 31 Sigtuna

Från: Ulla Julander [mailto:ulla.ca.julander@telia.com]
Skickat: den 17 mars 2011 16:06
Till: carina.erlandsson@danderyd.se; kristin.eriksson@danderyd.se
Kopia: cilla@juniper.se
Ämne: Båthamn
Till ordförandena i tekniska nämnden och byggnadsnämnden, Danderyd.
Jag har hört att underlaget för att bygga ut Stocksunds hamn med två pontonbryggor på Cedregrenska parkens strandområde utan hänsyn till alternativa möjligheter snart är färdigt. Jag vore tacksam för att få del av det aktuella förslaget.
Med vänliga hälsningar,
Claes-Åke Julander
Mörbydalen 36, 3 tr
182 52 Danderyd

Från: Richard Murray [mailto:richard.murray@comhem.se]
Skickat: den 17 mars 2011 18:26
Till: kristin.eriksson@danderyd.se
Kopia: 'Cilla Lundström'
Ämne: Cedergrenska parken
Bästa Kristin Eriksson,
Jag har fått höra att bygglovsansökan till ett par stora pontonbryggor, som kommer att förstöra parkens kontakt med vatten, snart kommer att lämnas in. Jag tycker det vore mycket olyckligt om ni redan nu beviljar byggnadstillstånd till dessa när en utredning just dragits igång för att undersöka hur antalet båtplatser i Danderyd kan utökas – utan att ta i anspråk parken. Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet i scoutstugan för två veckor sedan.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.
Jag och Förbundet för Ekoparken har engagerat oss i Cedergrenska parken därför att ”vår” park – den Kungliga nationalstadsparken – är utsatt för många liknande små steg som successivt förstör parken. Dessutom gränsar Cedergrenska parken till nationalstadsparken – för att biologiska habitat ska överleva är det viktigt att de inte blir för små och att de har förbindelse – spridningsvägar – med andra grönområden. Cedergrenska parken är därför viktig också för nationalstadsparken. Jag blev vid mötet imponerad av den skötselplan och storleken av de medel som anslås för att sköta parken och tycker det vore verkligt tråkigt om denna satsning skulle spolieras av de helt onödiga pontonbryggorna.
Med vänlig hälsning,
Richard Murray
ordf. Förbundet för Ekoparken
Drottningholmsvägen 1, 112 42 Stockholm

Från: Peder Ekstrand [mailto:Peder.Ekstrand@peder.se]
Skickat: den 17 mars 2011 18:56
Till: Carina.erlandsson@danderyd.se
Kopia: kristin.eriksson@danderyd.se
Ämne: Cedergrenska parkens strand

Hej Carina
Jag har fått veta att ni snart är klara med ritningarna och bygglovsansökan för att förbygga Cedergrenska parkens strand och vatten med pontonanläggningar. Jag vill kunna ta ställning till förslaget som jag förstår i stort sett är klart.
Vänligen maila dessa handlingar till mig.
Mvh, Peder Ekstrand

En orsak till den detaljgranskning som många gör nu är att beskrivningen i underlagen och detaljplanen varit och är så undermålig. Många mail vi fick idag vittnar om att man känner sig grundlurade. Några har varit på samrådsmöte, några har sett utställningen, ytterligare några har läst handlingarna som beskriver projektet, närapå alla har numera läst detaljplanehandlingarna. Att det skulle röra sig om att bygga in marinan i parken gick inte att utläsa. Detta gäller för enskilda medborgare, föreningsansvariga, nämndeledamöter i kommunen, jurister och många andra.
Därför vill vi se varje handling nu. Och vi kommer att betrakta dem med långt mer kritiska ögon än sist. Vi kommer att diskutera varje detalj och sprida dem vitt och brett. Detaljplanen är så luddig och tvetydig att den kan tolkas hur som helst. Därför är frågan om framtiden för parkens strand ingen detaljplanefråga. Det blir en fråga om politisk viljeinriktning.

Den politiker som inte förstår att parkens vatten är parkens och lika viktig för allmänheten som sjötomten är för villaägaren, den kommer avkrävas bättre argument än pontonförespråkarna har idag. Den här opinionen låter sig inte köras över!

Vill du också se vad som planeras för parkens strandvatten? Be att få se handlingarna du också!
Låt oss se till att detta inte sker:
Danderyd: Inga höghus på mark, lägg istället i park!   Illustration Lotta Dale

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar