STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

Politikers kritik av planen 2010 + 2011 - nytt 9 maj

Innehåll, se dokumenten nedan!
År 2011
25 januari:  Mp interpellerar om underlag för pontonplaner mm
Februari      2011: (s)-insändare publicerad april 2011 i Mitti Danderyd om centern och Grindstugan
21 februari: Kommunstyrelsen river upp detaljplanen om att Grindstugan ska avstyckas. Här finns förslag, beslut och yrkanden!
1 mars:       Fp i sitt nyhetsbrev om att byggnadsnämnden bör avslå ansökan
21 mars:     (s), Fp och Mp till kommunstyrelsen om att bygglovsansökan är olaga och bör återkallas
12 mars:     Motion från (s) om att bygga båtplatser på andra ställen
11 april:      Fp interpellerar om centerns position oktobers slut 2010 fortfarande gäller
13 april:     (s) Vill ha upp i tekniska nämnden att bygglovansökan ska göras för båtplatser vid Långängsvägen
12 april:     Fp skriver till kommunens revisorer om rimligheten med bygglovsansökans innehåll
9 maj: Fp interpellerar återigen i kommunfullmäktige om centerns position till pontonplanerna.
.....................................................................................................

Het debatt uppstod i fullmäktige 9 maj efter att Kristin Eriksson besvarat denna interpellation. Vi återkommer om debattens innehåll när vi fått in fler rapporter!

Ur Folkpartiets Nyhetsbrev 1, mars 2011 

 
"En ny detaljplan för Cedergrenska parken antogs för två år sedan. Syftet var att möjliggöra byggandet av ett sophus. Därutöver ville moderaterna av skilja en tomt för den s k Grindstugan – uppenbarligen i syfte att sälja av en bit av parken. Det ångrar man nu efter uppgörelsen med centern. Folkpartiet motsatte sig från början säljplanen.
 I detaljplanen berörs dessutom i förbigående möjligheten att anlägga några mindre bryggor för småbåtar. Detta projekt har nu vuxit så att tekniska nämnden begär byggnadslov för en 50 meter lång pontonbrygga. Detta bör byggnadsnämnden avslå. En så lång brygga innebär ett alltför stort ingrepp i kulturparken."

12/3 Motion om att bygga båtplatser på andra ställenMåndag 21 februari 2011

Kommunstyrelsen beslutar att riva upp Cedergrenska detaljplanen i den del som gäller trädgårdsmästarbostaden "Grindstugan". Direktiven till byggnadsnämnden blir att tomten ska kvarstå i parken och att byggrätten ska minskas.
Se beslutet i inlägg och kommentarer från 22 februari.

Yrkanden för att tomten inte ska kunna säljas kom från Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna.

21/2 Beslut om att inte avstycka Grindstugan

Kommunstyrelsen 21/2 2011
Centern lägger fram nytt förslag (det som lagts till dagordningen gäller endast att begränsa byggrätten) som innebär att parken får behålla sin trädgårdstomt. Folkpartiet lägger ett yrkande i samma riktning.
Varför dessa yrkanden med samma innebörd ställs mot varandra och varför Fp och (s) reserverar sig mot centerns är i dagsläget oklart.
Men det viktigaste är klart. Parken kommer inte avstyckas om detta går igenom i byggnadsnämnden också, vilket det med all sannorlikhet kommer att göra.
---------------
KS 2011/0022
Ärendet
Siv Sahlström (C) tar upp frågan avseende ändring av detaljplan för del av fastigheten Stocksund 2:160, Cedergrenska parken och anför följande:
Den 8 juni 2009 beslöt kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan för Cedergrenska parken, del av Stocksund 2:160 m.fl. Planförslaget innebar bland annat möjlighet att stycka av den s.k. Grindstugan till en separat fastighet för bostadsändamål. Detta medförde att en del av parkens naturmark försvann.
Ny planläggning
Marken ägs i sin helhet av kommunen. Det finns inga andra sakägare. Det innebär att kommunen utan problem och utan att inkräkta på någons rättigheter kan ändra detaljplanen vad gäller Grindstugan.
Yrkande
Siv Sahlström (C) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att i en ny detaljplaneprocess pröva möjligheten att sänka byggrätten för fastigheten Grindstugan så att den får den storlek som nuvarande byggnad har i dag. Byggnaden ska kunna innehålla såväl en som två bostäder. Den ska ingå i Cedergrenska parken och inte bilda egen fastighet.
Bengt Sylvan (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för Cedergrenska parken, där en eventuell avstyckning av den s.k. Grindstugan omöjliggörs.
Jenny Åkervall (S) biträder Bengt Sylvans yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Siv Sahlströms yrkande och Bengt Sylvans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Siv Sahlströms yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att i en ny detaljplaneprocess pröva möjligheten att sänka byggrätten för fastigheten Grindstugan så att den får den storlek som nuvarande byggnad har i dag. Byggnaden ska kunna innehålla såväl en som två bostäder. Den ska ingå i Cedergrenska parken och inte bilda egen fastighet.
Reservation
Bengt Sylvan (FP) och Jonas Uebel (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Sylvans yrkande.
Jenny Åkervall (S) reserverar sig mot beslutet. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.
Exp:
Byggnadsnämnden

------------
Folkpartiets yrkande


Yrkande

Folkpartiet Liberalerna yrkar att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för Cedergrenska parken, där en ev. avstyckning av den sk Grindstugan omöjliggörs.

Danderyd den 21 feb. 2011-02-23
Bengt Sylvan
---------------

Socialdemokraternas reservation (som torde ha skrivits innan mötet då man endast sett majoritetens första förslag sm innebar fortsatt möjlighet att sälja Grindstugan)


----------------------

Februari 2011, insändare av Olov Johansson, (s)

Sanningens minut för Siv Sahlström Danderydscentern och den nya politiska majoriteten i Danderyd.

Kännetecknande för kommunalpolitiken i Danderyd har alltid varit det moderata enväldet.  Vid det senaste valet röstade kommunens innevånare bort detta envälde. Moderaterna kan ej längre styra ensamma utan styr nu i  
sammarbete med centerpartiet. Väljarna har röstat för en förnyelse.
Kommer dom att få denna förnyelse ?  Eller har Danderyd fått ett nytt men
större envälde ?
Vad vill den nya majoriteten ?  Den förra majoriteten kännetecknades av en
total oförmåga att lyssna.  Att lyssna på kommunens innevånare eller övriga
politiska partier föreföll att vara en näst intill omöjlig konst.
Vilken förmåga att lyssna har den nya majoriteten ?
Ett test på detta kommer i frågan om hur centern och moderaterna ställer sig
till utförsäljning av parkmark i Cedergrenska parken.
Kommer centern att stå kvar vid tidigare löften om att mark i Cedergrenska
parken ej skall försäljas ?  Kommer moderaterna att ompröva tidigare kommunalråds åsikt att mark i Cedergrenska parken kan saluföras ?
Fakta i målet är följande:
- Skäl till att sälja mark i Cedergrenska parken saknas.
- Den ekonomiska intäkten är försummbar och efter ett år förbrukad.
- Skadorna i parken är för evigt.
- Något stöd hos kommuninnevånarna för en försäljning finns ej.
- En utförsäljning av mark i parken strider mot syftet i den Cedergrenska
  donationen som föreskriver att parken skall användas för allmänt ändamål.
- Någon majoritet för en utförsäljning av mark i parken torde ej finnas vare sig
  i kommunfullmäktig eller i berörda nämnder.
För att en utförsäljning skall komma till stånd måste de ledande politikerna
Olle Reichenberg och Siv Sahlström alltså med partipiskans hjälp genomdriva
ett beslut som står i strid med folkviljan.
Min fråga till Siv Sahlström: 
Det är väl inte detta ditt långvariga och engagerade politiska arbete har syftat till ?
Olle Reichenberg:  Är det inte dags, att du träder fram och ger en ny bild av det tidigare maktfullkomliga moderata partiet samt en bild av dig själv som
kommunens nya kommunalråd ?
Det är nu, i denna fråga, du har den möjligheten.

Februari  2011
Olov  Johansson  ( S )

(Insändare)


25/1: Svar på interpellation om parken

Denna interpellation behandlades och debatterades på kommunfullmäktigemötet 31/1.

Se rapport från mötet i inlägg på bloggen från 6 februari!
Hela interpellationen finns här.

25/1-11

Svar på interpellation av Mikael Adersteg (MP) om Cedergrenska parkens vattenområde och Stocksunds Båtklubbs önskan om utbyggnad av pontoner

Mikael Adersteg (MP) har ställt följande frågor:

  1. Hur många båtplatser i Stocksund har byggts ut de senaste fem åren, och hur har det påverkat köerna för att få båtplats? Med den information vi har ser det ut som att ju fler bryggor man har byggt desto längre verkar köerna blivit kort därefter.

  1. Vilka konkreta pontonlösningar är det som tekniska nämndens ordförande har uppdragit åt tekniska kontoret att arbeta med; hur många båtplatser, vilka bryggformationer, vilka ekonomiska uppgörelser med båtklubb och eventuellt andra parter, och i vilka andra redan utbyggda hamn- och bryggområden har man gjort seriösa undersökningar under hösten?

  1. Hur tänker man sig att öppet och allsidigt kommunicera med Danderydsborna om sina planer, hur ska en dialog upprättas som inte är ensidig om parken och vilka slutsatser drar ordförandena i tekniska nämnden av att ett växande antal organisationer och enskilda starkt engagerat sig emot pontonplaner för Cedergrenska parkens strandvatten?

Som svar vill jag anföra följande:

  1. Stocksunds båtklubb har fått tillskott om ca 14 platser vid Långängen och 40 platser vid Stocksunds hamn. Stocksunds båtklubb har idag en kö om 128 Danderydsfamiljer. Till specifikt Stocksunds hamn står 85 i kö, denna kö har ökat med 19 på ett halvår. Från båtklubbens sida tror man att det är ryktet om utvidgning som gjort att många nya ställt sig i kö och jag är benägen att hålla med om analysen.

  1. Jag har inte lämnat något uppdrag till förvaltningen i denna fråga. Ärendet har initierats av båtklubben. Diskussioner om antal möjliga båtplatser och hur bryggorna ska utformas har förts, i enlighet med gällande detaljplan, mellan båtklubben och projektledare på tekniska kontoret.
Kommunen som mark- och vattenägare ger möjlighet till båtklubbarna att erbjuda Danderydsborna båtplats genom att anlägga och bekosta landfästen och därefter teckna arrendeavtal. Detta gäller för samtliga klubbar i kommunen.
Undersökning om förutsättningarna att anlägga ytterligare bryggor görs i Skogsvik i och med att detaljplanen ändrats för att medge detta.

  1. Under det att detaljplanen år 2008 arbetades fram ansvarade Stadsbyggnadskontoret för samrådsmöten och annan kommunikation med sakägare och berörda.
I samband med den debatt som blossade upp hösten 2010 kallade jag i december till informationsmöte. Mötet var välbesökt och där deltog förutom jag själv och tekniska kontoret, representanter för Stocksunds Båtklubb, Amorina, villaägareföreningar och ett stort antal intresserade Stocksundsbor. Vid detta möte redogjorde båtklubben för sina planer och tillfälle gavs att ställa frågor och framföra synpunkter.
Slutsatsen jag drar av engagemanget för Cedergrenska parken är att området är viktigt och betydelsefullt för såväl Stocksundsbor som övriga Danderydsbor. Jag har inte idag någon konkret lösning på hur informationen kan ske i nästa steg, men en möjlig väg skulle kunna vara att använda kommunens hemsida.  

Carina Erlandsson (M)
ordförande tekniska nämnden
-----------

Politikers kritik av planen 2010

* 26 oktober - motion om att ombearbeta planen
* 13 december – motion om att inte avstycka parken
* 15 december – yrkande om att inte vidta åtgärder innan nytt samrådsmöte
* 16 december – interpellation med kritiska frågor om vattenbebyggelse och demokratin kring beslutet
------------------


26 oktober 2010, Motion från centern om att uppdra åt Byggnadsnämnden att omarbeta detaljplanen för parken ”så att möjligheten till avstyckning, en omfattande hamnverksamhet samt utökade parkeringsytor inom parken undanröjs”.

Under fullmäktigemötet drog motionären Kristin Eriksson tillbaka den efter reaktioner från bl a Carina Erlandsson, M, om att den innebar avtalsbrott i den koalition som centern och moderaterna skapat - efter motionens inlämnande.

Kristin är efter årsskiftet byggnadsnämndens ordförande. Hon har tidigare varit positiv till en pontonanläggning lagd i eller så nära hamnen som möjligt, men reserverat sig mot två. Efter uppgörelsen med moderaterna lutar hon åt att helt andra utläggningar av pontoner än de som visas i detaljplanen också kan vara rimliga.
Kristin.Eriksson@danderyd.se


Till kommunfullmäktige i Danderyd                        INKOM 2010-10-26
                                                                        Dnr. KS2010/0256
Motion om att uppdra åt Byggnadsnämnden om att omarbeta planen för
Cedergrenska parken.

Antagandet av detaljplanen för Cedergrenska parken i kommunfullmäktige 2009 06 08 innebar att flera stora förändringar av parken nu är möjliga att genomföra. Förändringarna får en mycket negativ och oåterkallelig påverkan på parkens natur- och kulturvärden. Danderydscentern reserverade sig bl a emot att detaljplanen möjliggör en avstydkning av den så kallade ”Grindstugan” eller trädgårdsmästarbostaden i hörnet av Stockholmsvägen/Kungsvägen. Vi reserverade oss också emot att detaljplanen tillåter två bryggor vid stranden samt en utökad parkeringsyta inom området.

Protesterna var under planprocessens gång många och högljudda från sakägare och närboende. När nu Tekniska kontoret under hösten har börjat projektera för utläggning av pontonbryggor från stranden samt asfaltering av denna har ytterligare stocksundsbor reagerat mycket starkt. Två fullstora bryggor vid stranden visar sig inneböra, precis som vi förutsåg, en utplåning av stranden i sin helhet.

En avstyckning av Cedergrenska parken innebär att parken en gång för alla mister sin ursprungliga yta och karaktär. Den kulturhistoriska helheten går förlorad, och inbjuder till ytterligare ovarsamhet i framtiden.

Detaljplanen tillåter således åtgärder som är oförenliga med skötselplanen samt de tidigare uttalade intentionerna för parken. Det är därför av största vikt att deltaljplanen omedelbart omarbetas så att möjlighet till avstyckning, en omfattande hamnverksamhet samt utökade parkeringsytor inom parken undanröjs.

Mot bakgrund av detta anser jag det brådskande att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Byggnadsnämnen att omarbeta detaljplanen för Cedergrenska parken så att den inte längre tillåter utplåning av omistliga natur- och kulturvärden enligt ovan.

Danderyd 2010 10 26
Kristin Eriksson, c


I överenskommelsen mellan centern och moderaterna utlovas:

”Danderyd är en grön kommun med en unik kulturhistorisk bebyggelse. Karaktären av trädgårdsstad ska värnas. Nybyggnation och exploatering ska prövas från fall till fall, dock med en grundläggande restriktivitet. Områden som inte är planlagda för bebyggelse samt park- och naturmark ska endast i undantagsfall tas i anspråk för bebyggelse om det krävs för att tillgodose lagstadgade samhällsverksamheter som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.”

Vad detta ska innebära för parken kan bli första tecknet på hur koalitionens park- och naturmarkspolitik kommer att se ut. Mellan raderna meddelar tekniska nämndens ordförande att hon gärna vill se bryggorna ligga där till sjösättningen 1/5.
Det är på tekniska kontoret planerna ritas och görs upp, oklart hur det sedan kommer att tas upp i tekniska nämnden. Därefter är det byggnadsnämnden som kommer att hantera ärendet.
Flera dagstidningar, en etermedia liksom lokala tidningen Mitti Danderyd bevakar nu ärendet, och tar gärna emot medborgares synpunkter. Byggnadsnämndens ledamöter finns med namn och emailadresser på www.danderyd.se (nya efter nyår) http://www.danderyd.se/DanderydTemplates/Page____1240.aspx
Skicka gärna en kopia av det du skriver så sätter vi in det för en bredare publik här! info@cedergrenskaparken.se


15 december 2010 yrkande i tekniska nämnden

TN 2010-12-15: Cedergrenska Parken
Yrkande:

Med avseende på båtklubbens planerade utökning och vad som framkom på det informationsmöte som anordnades i Stocksunds Scoutstuga den 7 december 2010 kl 19 yrkar jag

Att inga åtgärder avseende båtklubbens verksamhet i Cedergrenska parken eller dess vattenområde får vidtagas innan allmänheten informerats om detta vid ett informations- och samrådsmöte och tekniska nämnden och byggnadsnämnden därefter fattat beslut i ärendet.

Danderyd, den 15 december 2010
Anita Enflo
Anita Enflo sitter i tekniska nämnden till årsskiftet, sedan slutar hon.

13 december 2010, motion från socialdemokraterna som kommer att behandlas under vårvintern och skrivas in i kommunfullmäktiges dagordning för möte 31/1 2011. Olov Johansson sitter i tekniska nämnden, j.o.s.johansson@telia.com

  Till  Kommunfullmäktige i Danderyds kommun.

     Motion gällande Cedergrenska parken i Stocksund.

     Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009.06.08. beslöts att den så kallade Grindstugan inom parkens område skulle avstyckas till egen fastighet.

     Denna avstyckning är ett stort hot mot parkens fortbestånd.
     En eventuell försäljning av denna fastighet med ett nybygge på denna tomt skulle dramatiskt och negativt förändra parkens fasad mot Stockholmsvägen och mot Kungsvägen. Detta ingrepp i parkens naturliga form skulle på sikt äventyra parkens status som kulturpark och en av kommunens kronjuveler.

     Kommunen har ett stort ansvar att skydda och bevara parken nu och för framtiden.
    
     Med anledning av ovan sagda hemställer vi att en planändring genomföres så att den avstyckade fastigheten Grindstugan återföres till Cedergrenska parken.

          Danderyd 2010.12.13.

     Jenny Åkervall  ( S )   Olov Johansson  ( S )  Catharina Melian  ( S )  


Interpellation från Mp till fullmäktigemötet 16 december 2010, som Carina Erlandsson, tekniska nämndens ordförande, valde att meddela att hon svarar skriftligt på till fullmäktigemötet 31 januari 2011.

Mikael har mail mikael.adersteg@polyhistor.se

Cedergrenska parkens vattenområde

Den 7 december inbjöd Carina Erlandsson till ett snabbinkallat informationsmöte om planerna för Cedergrenska parken och dess stranddel. Stocksunds båtklubb fick där utförligt redogöra för sina behov och önskemål för platsen.

Övriga talare var stadsträdgårdsmästare Matz Hasselbom, byggprojektledare Hans Rodin och Carina Erlandsson själv. Men vi fick inte se de konkreta nuvarande planerna, inte några kartor, skisser, bilder eller annan information. Inte heller framgick hur ärendet skulle hanteras från politiskt och tjänstemannamässigt håll. Den enda information som framkom var att båtklubben ville ha sina önskemål tillgodosedda innan båtsäsongen startade 1 maj och möjligen att Erlandsson uppfattar detta som det viktigaste att uppfylla. Hur hon såg på effekterna för parken och dess framtid med vattenområdet fyllt av pontoner framkom inte. 

Många mötesdeltagare, boende i Danderyd, enskilda och organiserade, pekade på att den antagna detaljplanen inte rimligtvis ger möjlighet att lägga ut för parken stora pontonanläggningar, varken från stranden eller i parkens vattenområde. Tvärtom visas i detaljplanehandlingarna småskaliga bryggor, tillgängliga för parkens flanörer, möjliga för bad och tillägg med mindre jollar. Dessutom att strandområdet också ska göras tillgängligt för allmänhetens bad och för sittplatser i kulturhistoriskt intressant parkmiljö. Dessa delar av planen talar också starkt emot tolkningen att det ska kunna läggas pontonanläggningar här.  

Att vattenområdet ska bebyggas med stora pontoner och bryggor som inte blir tillgängliga för andra ändamål än båtparkering framgick heller inte i handlingarna inför denna detaljplan. Bland annat meddelade Naturskyddsföreningen på mötet att man som remissorgan blivit grundlurade och missledda. 

I centerns, kristdemokraternas och moderaternas överenskommelse skriver ni bl.a.  
”Vårt gemensamma arbete för Danderyds bästa ska präglas av stor lyhördhet för och stort engagemang gentemot våra uppdragsgivare, Danderydsborna. Vi vill stärka dialogen med kommuninvånarna, t ex genom offentliga möten inför beslut i stora frågor. Vi kommer att i ställningstagande som berör flera kommuner alltid tillvarata Danderydsbornas intressen. Information till Danderydsborna ska präglas av stor öppenhet och allsidig belysning.”

I och med att ingen av de organisationer eller enskilda i Danderyd som opponerat sig mot pontonidéerna fick presentera sina förslag, var mötet allt annat än allsidigt. Informationsmötet präglades knappast heller av öppenhet, eftersom ingen av tjänstemännens arbeten redovisades ens vid förfrågan.  
I årets budget står det under Byggnadsnämnden att en generell översyn ska göras av äldre detaljplaner som är svårtolkade och inte motsvarar dagens krav på att till exempel värna om kulturmiljöer. Vi miljöpartister upplever att den nyligen antagna detaljplanen över Cedergrenska Parken har dessa brister. Och därför bör omfattas av en generell, grundlig översyn.

Informationsmötet den 7 december skapade fler frågor än svar. Därför vill vi miljöpartister ha svar på nedanstående frågor:
Fråga 1
Hur många båtplatser i Stocksund har byggts ut de senaste fem åren, och hur har det påverkat köerna för att få båtplats? Med den information vi har ser det ut som att ju fler bryggor man har byggt desto längre verkar köerna blivit kort därefter.

Fråga 2
Vilka konkreta pontonlösningar är det som Tekniska nämndens ordförande har uppdragit åt tekniska kontoret att arbeta med; hur många båtplatser, vilka bryggformationer, vilka ekonomiska uppgörelser med båtklubb och eventuellt andra parter, och i vilka andra redan utbyggda hamn- och bryggområden har man gjort seriösa undersökningar under hösten?

Fråga 3
Hur tänker man sig att öppet och allsidigt kommunicera med Danderydsborna om sina planer, hur ska en dialog upprättas som inte är ensidig om parken och
vilka slutsatser drar ordförandena i tekniska nämnden av att ett växande antal organisationer och enskilda starkt engagerat sig emot pontonplaner för Cedergrenska parkens strandvatten?

Enebyberg 2010-12-15
Mikael Adersteg
Miljöpartiet de Gröna i Danderyd