STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

Föreningarna fattar pennan! Nytt 21 maj

Föreningarna i nätverket Cerdergrenska parkens vänner har daglig kommunikation med folkvalda, myndigheter, politiska nämnder m fl. Här är några av de mer formella skrivelserna.

** 8 mars Hembygdsföreningen Amorina, Naturskyddsföreningen i Danderyd, Villaägareföreningen i Danderyd till tekniska nämnden

** 17 mars Förbundet för Ekoparken, Hembygdsföreningen Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd om att förklara Cedergrenska parken som byggnadsminne

** 13 maj Hembygdsföreningen Amorina, Naturskyddsföreningen i Danderyd till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, kommunalråden Olle reichenberg och Siv Sahlström samt oppositionsråd Bengt Sylvan om varför tekniska kontorets bygglovsansökan ska dras tillbaka.

** 21 maj Hembygdsföreningen startar upprop. På utställningarna Hamnens dag skrev många under som vill ha kontakt med nätverket och arbetet för att hålla stranden fri från pontonbebyggelse.

SE NEDAN
-----------------------------------------------------
UPPROP - SKRIV PÅ!Maila namn, mailadress eller adress till info@cedergrenskaparken.se
Vi – föreningar och enskilda - anser att omgestaltningen av Stocksunds hamn med Marina läroverket, Hamnkrogen, båtbryggorna med alla fritidsbåtarna och de vackra segelskeppen har blivit mycket lyckad och väsentligt ökat hela samhällets attraktionskraft. Men vi motsätter oss med kraft att hamnen utökas in i den Cedergrenska parken.
I fel miljö – i ett unikt naturområde med en kulturhistorisk park - förvandlas de i hamnen trevliga bryggorna till en ofantlig båtparkering i brutal betong, som slår sönder kultur- och naturvärden och berövar oss allemansrätten till denna unika strandremsa.
Vi vill istället utveckla den cedergrenska stranden så klokt och försiktigt som jägmästare Cedergren gjorde. Vi vill bevara lugnet och idyllen med en brygga, inte enbart för båtklubben utan, kulturhistoriskt anpassad och ämnad för bad, soldyrkan och annan rekreation, för kanotister och jolleseglare såväl som för tillfälliga park- och tornbesökare och angörande båtar.
Vi vill att Cedergrenska parkens karaktär, fria utsikt och vattenspegel bevaras och förblir den unika oas för alla åldrar som den är idag.
Naturskyddsföreningen i Danderyd                    
Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening
och många individer.
SKRIV PÅ DU MED!!!


--------------------------

Till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige i Danderyds kommun
Stocksund 13 maj 2011
Den bygglovsansökan som tekniska kontoret lämnat in till stadsbyggnadskontoret den 17 mars 2011 bör dras tillbaka.
Den rimmar illa med den karaktär av allmän kulturpark som området haft sedan den förvärvades av kommunen år 1981. Och den strider bjärt mot donator Cedergrens önskan om att hans verk skulle användas för ”allmännyttigt ändamål”. Den strider mot en rad engagerade folkliga organisationers vilja med tusentals medlemmar.
Parkens strand och vattenområde tillhör parken och allmänheten. Den får inte utformas som en parkeringsplats för privata fritidsbåtar på pontonbryggor som ägs av en enskild båtklubb. En båtparkeringsplats med flytpontoner tar vattenytan och strandområdet i anspråk på sådant sätt att annan verksamhet omöjliggörs.
Möjligheten att nyttja sin allemansrätt begränsas när privata anläggningar byggs. Den cedergrenska stranden är ett populärt strövområde och en samlingsplats där allmänheten njuter av sin egen strand och sitt vattenområde, sin sjöutsikt och parkens fria sjöläge.
Att bebygga en kulturhistorisk parks 70 meter korta strand och vattenområde med 266 kvadratmeter flytande betongpontoner i vattnet är inte förenligt med att bevara parkens karaktär och nuvarande användningsområden.
Eventuella anläggningar ska tillhöra och hållas öppna för det rörliga friluftslivet. Eventuella bryggor ska vara proportionella, kulturhistoriskt anpassade och ämnade för badande, kanotister, jolleseglare, tillfälligt besökande eller angörande båtar liksom för annan rekreation. Vattenområdet ska hållas tillgängligt för bad, vilket också är explicit i antagandehandlingarna för detaljplanen. Strand- och vattenområdet bör utformas så att parkens kulturhistoriska värde bevaras.
Det har funnits uppenbara brister i den demokratiska processen som föregick beslutet om detaljplan. Inte i den formella delen, samråd mm har hållits. Men i hur projektet presenterats för de folkvalda, för remissinstanserna och för allmänheten. Hade allmänhet, organisationer och folkvalda haft för handen att strandens omdaning planerades såsom i tekniska kontorets bygglovsansökan, hade den aldrig gått igenom. Nu har den gjort det på grund av missledande bakgrundsmaterial där man först vid bygglovsansökan kunnat få klarhet i privatiseringsgraden, storleken och utformningen av projektet.
Det är inte bara föreningsliv och enskilda som reagerat på bygglovsansökans innehåll. Det är också många folkvalda som tagits på sängen och reagerar på tekniska kontorets bygglovsansökan. Den senaste tolkningen av detaljplanen gjordes i en skötselplan för parken. Den antogs av tekniska  nämnden och kommunfullmäktige efter detaljplanen. Där finns inritat två små bryggor för jollar, som i skala liknar bryggorna i en illustration som också finns i detaljplanen.

Att jollebryggor är planenliga och anpassade för platsen är också tolkningen som nu organisationer och enskilda gör, som samlat sig i nätverket Cedergrenska parkens vänner och utformat en egen bygglovsansökan. Där utformas strandskoning, sandstrand, pålad liten träbygga mm efter den breda allmänhetens behov, liksom för grupper som jolleseglar, paddlar kanot, fiskar, badar mm.

I nätverket samverkar man med båtklubben om alternativa förläggningar av platser för fritidsbåtar där de inte tar park- och kulturmark i anspråk. Nätverket har föreslagit tre områden i och nära Stocksunds hamn där 122 båtplatser kan skapas från och med i sommar och under 2,5 år. För båtklubben är det ”egalt var ytterligare båtplatser förläggs. Om klubben får alternativa platser så finns ingen anledning för klubben att hålla fast vid platserna vid parken. Deltagarna vid årsmötet samtyckte till att frågan i första hand är en politisk fråga." skrivs bland annat i båtklubbens årsmötesprotokoll 30 mars 2011, och ordföranden Dag Fagring skriver på klubbens hemsida att ”Kan kommunen hitta alternativ genom genomförbara detaljplaneändringar, så är det naturligtvis också helt ok.”
 Vi anser att kommunen har ansvar för att parkens strand ska vara helt öppen för fri sjökommunikation och allmänhetens fria vattenverksamhet. Anläggningar för fritidsbåtar ska läggas där de som minst tär på kultur-, naturvärden och fritidslivet i kommunen. I frågor som rör byggnationer eller omdaningar bör de natur- och kulturhistoriska värdena vara styrande. I ärenden som gäller parkens mark, strand, strandpromenad och vattenområde, bör därför parkavdelningen på tekniska kontoret vara den som handlägger frågorna.


Karin Löfdahl                                                                                          Eivor Niklasson

För Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina                        för Naturskyddsföreningen i Danderyd

-------------------------

Den 17 mars ansökte Förbundet för Ekoparken, Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd om att förklara Cedergrenska parken som byggnadsminne, i enlighet med kulturminneslagen. Ansökan lämnades in till Länsstyrelsen, och sändes till ledamöterna i Danderyds kultur- och fritidsförvaltning för att kunna diskuteras och beslutas om i nämnden.
------------

1.      Ansökan om byggnadsminne

Förbundet för Ekoparken, Svenska Naturskyddsföreingen i Danderyd samt Stocksunds hembygdsförening (sällskapet Amorina), ansöker om att Länsstyrelsen ska förklara Fastigheten Cedergrenska parken, Stocksund 2:160 (Ägare Danderyds kommun), som byggnadsminne i sin helhet, i enlighet med Lag(1988:50) om Kulturminnen mm, 3 kap §4.

Bild 1: Cedergrenska Tornet

1.      Bakgrund och motiv

Cedergrenska Parken och Tornet, som började uppföras 1896, utgör idag ett landmärke och en symbol för den nordöstra delen av stockholmsregionen. Såväl parken som tornet är i dag välbesökta platser av invånare i och utanför Stockholm.  
Jägmästare Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) ursprungliga idé var att bygga ett utsiktstorn. Cedergren hade samtidigt en stor ambition att skapa en intressant park med massor av inplanterade trädslag och växter som normalt inte står att finna i vår natur. I parken finns idag många utländska trädarter. Cypress, kaukasisk gran och Douglasgran är några exempel.

Området har fått beteckningen ”kulturpark” och är i sin helhet ett bevarandeområde enligt kommunens kulturmiljöhandbok. Tornet är byggt hantverksmässigt med gamla tekniker, av många hantverkare och under lång tid. Tornet är betecknat som omistligt från kulturhistorisk synpunkt, och har beteckningen Q, kulturreservat. Flera arkitekter var inkopplade på projektet, bland andra Lars Israel Wahlman, och Ferdinand Boberg.

Bild : Barrträd i parken                                                       Bild 4: Fruktträdgården

I parken och vid vattnet finns även kulturhistoriskt värdefulla förråds- och ekonomibyggnader som uppförts i samband med att parken uppfördes.

Bild 4: Förrådsbyggnaderna
Bild 5: Del av den orörda strandlinjen

I föreliggande detaljplan möjliggörs exploatering genom anläggande av småbåtshamn samt parkeringsplatser, vilket innebär kraftiga ingrepp inom parkområdet.

Även om främst Tornet omfattas av viss kulturskydd enligt ovan, är det vår uppfattning att en förklaring om byggnadsminne av fastigheten i sin helhet, dvs torn- och förrådsbyggnader samt parken med tillhörande vattenområde, krävs för att skydda den mot en framtida exploatering.  


Stocksund, dag som ovan

Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina, Kjell Gunnarsson, ordförande
Naturskyddsföreningen i Danderyd, Eivor Niklasson, ordförande

Förbundet Ekoparken, Richard Murray, ordförande

----------------------------------------------
8 mars 2011

Till Tekniska Nämnden
Danderyds kommun

Cedergrenska parken
Hembygdsföreningen Amorina i Stocksund har alltifrån den tid då Cedergrenska tornet och parken kom att tillhöra kommunen engagerat sig i frågor som rör parken och tornet. Det har funnits och finns fortfarande tillfällen då kommersiella intressen hotat att ta över kommuninvånarnas gemensamma intresse av att det unika arvet efter jägmästare Cedergren vårdas och utvecklas. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Danderyd och Danderyds Villaägarförening ser hembygdsföreningen Amorina som sin uppgift att avvärja det som vi upplever som hot mot parken.
Stocksunds Båtklubb önskar skapa fler båtplatser för medlemmarna och driver frågan om att anlägga två stora båtbryggor i Cedergrenska parkens strand- och vattenområde. Båtklubbens ambitioner visades vid ett av Tekniska kontoret den 7 december 2010 anordnat möte. Bryggorna och tillfarten till dessa skulle i hög grad påverka Cedergrenska parken, stranden och utsikten från parken över vattenområdet. Nuvarande ungdomsverksamhet med jollar och kanoter skulle påverkas negativt av bryggor för stora båtar. Badmöjligheter och annat parkliv utefter stranden skulle i praktiken helt försvinna.
Vi menar att Båtklubbens planer – sådana de hittills presenterats – skulle förstöra värdefulla gemensamma intressen, som inte bara engagerar kommunens innevånare utan också natur- och kulturmänniskor utanför kommunen. Detta skulle kunna förhindras om politikerna ville lyssna till de synpunkter och förslag som framförts av undertecknade föreningar.
De tre föreningarna ordnade den 24 februari 2011 ett offentligt möte med ett 70-tal deltagare där alternativa möjligheter att bygga ut antalet båtplatser visades samtidigt som ett första förslag till upprustning av stranden illustrerades i ord och bild. De åtgärder som föreslogs i området skulle innebära att man följde upp jägmästare Cedergrens modell att med sten och träpålar förstärka stranden. Vidare skulle en lägre brygga anpassad till jolle- och kanotaktiviteter främja ungdomsverksamheten samt skapa bättre badmöjlighet till allmän nytta och glädje.
Undertecknade tre föreningar hemställer att Tekniska Nämnden tillsätter en utredning av de alternativ till båtbryggornas placering som visas i föreningarnas förslag och dessutom undersöker möjligheterna att förbättra strandområdet och komplettera detta med en mindre brygga som passar in i parkmiljön. (Föreningarnas förslag illustreras i bilagor)
Då dessa åtgärder i vissa fall kräver byggnadslov tillställer vi Byggnadsnämnden en kopia av denna skrivelse.
Vi vill än en gång framhålla att vi bland våra medlemmar har åtskilliga båtägare och att vi är angelägna om att deras intressen tillgodoses. Vi måste samtidigt understryka att detta inte får innebära att stora, delvis obotliga ingrepp sker i parkmiljön – vår kamp för att skydda dessa värden kommer att fortsätta till dess vi ser att frågan får en för alla intressen tillfredsställande lösning.
Stocksund den 8 mars 2011

Sällskapet Amorina     Naturskyddsföreningen i Danderyd   Danderyds Villaägarförening
Kjell Gunnarson                    Eivor Niklasson                                  Sven-Henrik Spens