STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

måndag 28 mars 2011

Politiker: Vilja finns hos båtklubben!

Idag i tidningen Mitti Danderyd står det klart.
Båtklubbens ordförande Dag Fagring säger "För båtklubbens del skulle bryggorna likaväl kunna placeras vid Långängsbryggan eller vid Skärvik. Problemet är att det inte tillåts enligt detaljplanen."

Vilka är det som ändrar detaljplaner? Jo våra folkvalda.

Uppmaning: Tag vårt förslag om Långängen och låt Kommunstyrelsen på mötet den 14 april besluta om att en ny detaljplan ska göras för att kunna lägga ut en ponton för 60 platser i det området! Tag samtidigt vårt förslag om att 12 platser i Stocksunds hamn byggs redan i sommar (inom befintligt detaljplaneområde) och att påbörja detaljplanearbete NU för att samtliga bryggor i hamnen förlängs (40 platser). Så att inte båtklubben bara står med ett alternativ utan flera!

Parkvänner är för det. Båtklubben är för det. Socialdemokraterna är för det. Folkpartiet är för det. Miljöpartiet är för det. NU ÄR DET DAGS FÖR CENTERN OCH MODERATERNA ATT SLÄPPA LÅSNINGEN VID CEDERGRENSKA!

Mer om detta senare ikväll på denna sida.

Här finns dagens nummer av Mitti Danderyd. De har sedan några dagar tekniska problem med hemsidan, men här får du tidningen: http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/danderyd.html.

Här omklippt för att bli läsbar på bloggen:

Kommentar: Några 60 båtplatser går det inte in i parken strandområde hur man än läggerr bryggorna. Tidningen har förväxlat de 35 platser som går in med de 60 som moderaterna utlovade inför valet. Däremot går det in 60 båtplatser i vårt förslag för området en kilometer ifrån hamnen som också tillhör båtklubben på Långängsvägen.

tisdag 22 mars 2011

Ansökan olaga - bör återkallas!

De tre oppositionspartierna skickade igår in en skarp protest mot att tekniska kontoret lämnat in en bygglovsansökan som inte behandlats av förtroendevalda i tekniska nämnden. ”Den inlämnade ansökan är att betrakta som olaga varför den skall återkallas i och för sedvanlig politisk och laga hantering.” skriver de.

”Tekniska nämndens ledamöter har (…) berövats sin lagliga rätt att ta ställning i denna principiella och för kommunens innevånare viktiga fråga:  "På vilket sätt skall stranden i en orörd kulturpark omformas till en båthamn?" Detta är en politisk fråga som ej får lösas på tjänstemannanivå.” heter det vidare i skrivelsen som har ett otvetydigt budskap: Tekniska kontorets bygglovsansökan har ingen förankring och bör därför återkallas.
Den som tror att det är en formaliafråga som drivs för att partierna i sak inte vill se pontonanläggningar i parken tror fel. Visserligen vill ingen av dem se pontoner förstöra parkens fria sjöläge. Men i samtal med dem hör man hur det osar av erfarenheter av många liknande situationer.
De upplever att de har förtroendet och ansvaret att bevaka allmänhetens intressen. De tar uppdraget på allvar, som är ”Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, planering och utveckling av kommunens anläggningar.” Och i en så kontroversiell fråga som hur parkens framtid ska gestaltas, skickar tekniska kontoret in en bygglovsansökan för omdaning av parken – som man inte ens fått kännedom om. Än mindre kunnat diskutera och påverka. Och det är inte första gången detta sker. Nu har man fått nog.
Vi har sedan bygglovsansökan skickades in i torsdags ställt följande frågor till ledande politiker och tjänstemän:
1.      Vilken politisk folkvald institution beslöt att bygglovsansökan skulle göras och skickas in?
2.      Vilken folkvald instans står bakom utformningen av bygglovsansökan?
3.      Har tekniska nämnden behandlat förslaget till lösning som nu ligger som tekniska kontorets bygglovsansökan?
4.      Om inte, varför?
Hittills har vi inte fått ett enda svar. Förutom från oppositionspartierna, som inte accepterar att tjänstemän, kanske tillsammans med någon enskild politiker, ansöker om att få omdana  parken. Och förutom projektledaren på tekniska kontoret som säger sig ”ta hand om frågorna gällande anläggning av nya bryggor” medan ”frågor gällande Cedergrenska parken” ska tas om hand av stadsträdgådsmästaren. Som om stranden inte tillhörde parken längre. Har tjänstemännen avstyckat denna också, utan att politikerna fått ta del av det?
Detta kan bara bli bättre, knappast sämre.
Men bra är det samarbete vi inlett med båtklubbarna! Nu jobbar vi tillsammans för att lösa problemen som upptstått med behov av båtplatser och behov av park med fritt sjöläge. Vi jobbar med att söka andra båtplatsutbyggnader på kort sikt, och för att lösa dem på längre sikt, dvs ett par år. Vi har tre utredningsuppdrag som kommer att få god skjuts av att vi jobbar ihop. Vi kommer också tillsammans se till att Stocksunds båtklubb inte förlorar platser när båttvätt och septiktank ska placeras i hamnen, vilket finns risk för nu.
Vi blir allt fler som samarbetar för att se till att både parkliv och båtliv kan utvecklas parallellt, utan att krocka med varandra. De som hittills saknas i arbetet med den målsättningen är företrädarna för majoritetspartierna - centern, kristdemokraterna och moderaterna. Välkomna ni också!
LÅT OSS BYGGA BÅTPLATSER NU SOM INTE INKRÄKTAR PÅ PARK- OCH KULTURMARK!
Del av Cedergrenska stranden 1910. Ännu finns de flesta spår kvar och Cedergrenska familjens semesterparadis kan byggas upp igen - till ett paradis för alla!

fredag 18 mars 2011

Cedergrenska parkens vänner informerar:

Strand, bad och sittplatser, Cedergrenska stranden

Cedergrenska parkens vänner har påbörjat projektering för att utöka allmänhetens tillgänglighet till den Cedergrenska stranden. Utformningen ska göras i enlighet med lagakraftvunnen ”Detaljplan för Cedergrenska parken, Stocksund 2:160 m fl” (se detaljplanen på Danderyds kommun hemsida under Stadsbyggnad/Detaljplaner och utredningar). Utformningen ska också göras i enlighet med parkens bevarandeskydd, kultur- och naturvärden.

Stigen kommer att renoveras, 30 meter av stranden stenskos och 10 meter pålas för att utöka sittytor och badmöjligheter. En 13 meter lång pålad brygga kommer att anläggas för att öka tillgänglighet för allmänhetens bad och jolle- och kanottillägg, fiske samt andra verksamheter vid parkens strandvatten.
I samband med upprustningen av stranden kommer Cedergrenska parkens vänner se över och förbättra gränssättningen mellan marinan och parken, samt förstärka och dölja den kajkonstruktion som finns i anslutning till båtklubbens mastkran.
Projektet är ett samarbete mellan enskilda parkbesökare, 70-talet medlemsorganisationer, nätverket Cedergrenska parkens vänner, Förbundet Ekoparken, Hembygdsföreningen Amorina, Svenska Naturskyddsföreningen i Danderyd, Villaägareföreningar, förskolor, båtklubbar och grannar.
Nätverket kommer att lämna in ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret. Bygglovsritningar samt skisser och fotografier över utformningen kommer publiceras här för alla att ta ställning till.
Arbetena med upprustningen av strandpartiet är beräknade till att påbörjas under sensommaren 2011.
Denna hemsida kommer uppdateras kontinuerligt. Alla med synpunkter på förslaget kan kommentera här på hemsidan eller till info@cedergrenskaparken.se.

Cedergrenska stranden.

torsdag 17 mars 2011

Pontonansökan lämnas snart in!

Idag fick vi veta att moderaterna driver på. Bygglovsansökan kommer att skickas ”inom de närmaste dagarna”, skriver tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson till Naturskyddsföreningens ordförande i Danderyd, Eivor Niklasson.

bryggorna gör inget ingrepp i parken utan vi planerar fortsätta skötseln.” hävdar Carina fortfarande.

Reaktionerna från omvärlden lät inte vänta på sig. Idag har det kommit många kopior till oss på mail skickade till ordförande i nämnderna.
De antal mail vi fick under några timmar idag när nyheten spreds om att moderaterna går vidare med pontonplanerna överstiger det antal båtplatser som kommer att kunna skapas!
Här ett axplock:

Från: Henrik Waldenström
Skickat: den 17 mars 2011 16:13
Till: 'Carina.erlandsson@danderyd.se'
Ämne: Ang Cedergrenska parken
Carina !
Jag förstår att ni snart är klara med ritningarna för att exploatera  Cedergrenska parkens strand och vatten och jag vill kunna ta ställning till förslaget som jag förstår i stort sett är klart.
Sänd gärna förslaget på mejl till
Henrik  Waldenström, adress enligt nedan.
Mvh Henrik Waldenström
Henrik Waldenström
handläggare/Conservation Officer
Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden
Ulriksdals Slott, S-170 81 Solna
Sweden

**********************************************************

Från: Richard Murray [mailto:richard.murray@comhem.se]
Skickat: den 17 mars 2011 14:39
Till: Carina.erlandsson@danderyd.se
Kopia: 'Cilla Lundström'
Ämne: Cedergrenska parken

Hej Carina,

Jag har fått höra att bygglovsansökan till pontonbryggorna snart kommer att lämnas in. Jag tycker det vore mycket olyckligt om ni redan nu beviljar byggnadstillstånd till dessa när en utredning just dragits igång för att undersöka hur antalet båtplatser i Danderyd kan utökas – utan att ta i anspråk parken. Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.

Med vänlig hälsning,

Richard Murray
ordf. Förbundet för Ekoparken
Drottningholmsvägen 1
112 42 Stockholm

Från: Lars-Gunnar Bråvander [mailto:larsgunnar.bravander@bredband.net]
Skickat: den 17 mars 2011

Hej
Till min kännedom har jag fått att Cedergrenska parkens strand föreslås bli föremål för exploatering. Då den Kungliga Nationalstadsparken anknyter på andra sidan sundet måste en sådan exploatering också prövas med hänsyn till de ekologiska sambanden som finns med omgivande parkmark och rekreationsområden. Nationalstadsparkens skydd mot exploatering av park och naturmark går även utanför själva nationalstadsparkens gränser ( miljöbalken 4 kap § 7) såvida en exploatering påverkar spridningsvägar och samband av park och natur utanför parkens gränser. Har en sådan juridisk bedömning gjorts! Det är ju uppenbart att Cedergrenska parken besitter sådana värden som har betydelse även för nationalstadsparken. För att ta ställning till frågan vill jag härmed få se det beslutsunderlag som ligger till grund för eventuella beslut. I Danderyds kommun.
Mvh   Lars-Gunnar BråvanderKonsult och rådgivare till Kungliga Djurgårdsförvaltningen i vård- och utvecklingsfrågor som berör Nationalstadsparken.
Olov Harmansväg 54 193 31 Sigtuna

Från: Ulla Julander [mailto:ulla.ca.julander@telia.com]
Skickat: den 17 mars 2011 16:06
Till: carina.erlandsson@danderyd.se; kristin.eriksson@danderyd.se
Kopia: cilla@juniper.se
Ämne: Båthamn
Till ordförandena i tekniska nämnden och byggnadsnämnden, Danderyd.
Jag har hört att underlaget för att bygga ut Stocksunds hamn med två pontonbryggor på Cedregrenska parkens strandområde utan hänsyn till alternativa möjligheter snart är färdigt. Jag vore tacksam för att få del av det aktuella förslaget.
Med vänliga hälsningar,
Claes-Åke Julander
Mörbydalen 36, 3 tr
182 52 Danderyd

Från: Richard Murray [mailto:richard.murray@comhem.se]
Skickat: den 17 mars 2011 18:26
Till: kristin.eriksson@danderyd.se
Kopia: 'Cilla Lundström'
Ämne: Cedergrenska parken
Bästa Kristin Eriksson,
Jag har fått höra att bygglovsansökan till ett par stora pontonbryggor, som kommer att förstöra parkens kontakt med vatten, snart kommer att lämnas in. Jag tycker det vore mycket olyckligt om ni redan nu beviljar byggnadstillstånd till dessa när en utredning just dragits igång för att undersöka hur antalet båtplatser i Danderyd kan utökas – utan att ta i anspråk parken. Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet i scoutstugan för två veckor sedan.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.
Jag och Förbundet för Ekoparken har engagerat oss i Cedergrenska parken därför att ”vår” park – den Kungliga nationalstadsparken – är utsatt för många liknande små steg som successivt förstör parken. Dessutom gränsar Cedergrenska parken till nationalstadsparken – för att biologiska habitat ska överleva är det viktigt att de inte blir för små och att de har förbindelse – spridningsvägar – med andra grönområden. Cedergrenska parken är därför viktig också för nationalstadsparken. Jag blev vid mötet imponerad av den skötselplan och storleken av de medel som anslås för att sköta parken och tycker det vore verkligt tråkigt om denna satsning skulle spolieras av de helt onödiga pontonbryggorna.
Med vänlig hälsning,
Richard Murray
ordf. Förbundet för Ekoparken
Drottningholmsvägen 1, 112 42 Stockholm

Från: Peder Ekstrand [mailto:Peder.Ekstrand@peder.se]
Skickat: den 17 mars 2011 18:56
Till: Carina.erlandsson@danderyd.se
Kopia: kristin.eriksson@danderyd.se
Ämne: Cedergrenska parkens strand

Hej Carina
Jag har fått veta att ni snart är klara med ritningarna och bygglovsansökan för att förbygga Cedergrenska parkens strand och vatten med pontonanläggningar. Jag vill kunna ta ställning till förslaget som jag förstår i stort sett är klart.
Vänligen maila dessa handlingar till mig.
Mvh, Peder Ekstrand

En orsak till den detaljgranskning som många gör nu är att beskrivningen i underlagen och detaljplanen varit och är så undermålig. Många mail vi fick idag vittnar om att man känner sig grundlurade. Några har varit på samrådsmöte, några har sett utställningen, ytterligare några har läst handlingarna som beskriver projektet, närapå alla har numera läst detaljplanehandlingarna. Att det skulle röra sig om att bygga in marinan i parken gick inte att utläsa. Detta gäller för enskilda medborgare, föreningsansvariga, nämndeledamöter i kommunen, jurister och många andra.
Därför vill vi se varje handling nu. Och vi kommer att betrakta dem med långt mer kritiska ögon än sist. Vi kommer att diskutera varje detalj och sprida dem vitt och brett. Detaljplanen är så luddig och tvetydig att den kan tolkas hur som helst. Därför är frågan om framtiden för parkens strand ingen detaljplanefråga. Det blir en fråga om politisk viljeinriktning.

Den politiker som inte förstår att parkens vatten är parkens och lika viktig för allmänheten som sjötomten är för villaägaren, den kommer avkrävas bättre argument än pontonförespråkarna har idag. Den här opinionen låter sig inte köras över!

Vill du också se vad som planeras för parkens strandvatten? Be att få se handlingarna du också!
Låt oss se till att detta inte sker:
Danderyd: Inga höghus på mark, lägg istället i park!   Illustration Lotta Dale

tisdag 15 mars 2011

Det går framåt!

Danderyds nuvarande platser för klubbars brygganläggningar.
Vinterplatser på land finns på sex ställen; Skogsvik, Nora Strand, Stocksunds hamn, Ranängen, Näsbyviken, Skraggen (privatägd).
Ännu en delseger: Nu ska båtplatser i kommunen utredas!
Det har legat i tekniska kontorets uppdrag förut, men nu finns politisk vilja också. Orsaken att beslutet kommer nu är att vi drivit detta hårt. Köerna till båtklubbarna har funnits länge, och de fylls också snabbt efter utbyggnader. Nytt är att andra parter utöver båtklubbarna drivit frågan. Och vi har varit specifika och publika i våra förslag om var man bör bygga ut.

Vi har också uppmärksammat att det kan gå fel om man lägger hela ansvaret för utbyggnad på de enskilda båtklubbarna. Kommunens filosofi har varit att båtklubbarna ska ta initiativ och föreslå utbyggnader, som kommunen sedan ska ta ställning till. Det arbetssättet kan man fortsätta med. Men det kan inte vara det enda om man som politiker har som ambition att antalet båtplatser ska öka. Enskilda ideella båtklubbar har ansvar för sina medlemmars intressen och kan inte vara de som ansvarar för att utbyggnationer hamnar på de mest lämpliga platserna i kommunen.

Båtklubbar har inte ansvar för att se till alla andra intressen, som t ex att inte förbygga kulturhistoriska parker. Eller att se att en utbyggnad i ett annat område kan vara lämpligare ur ett helhetsperspektiv. Båtklubbar är ideella organisationer som dessutom kanske inte klarar eller vill lägga ned mer fritidsarbete på ytterligare en ponton med 60-talet nya medlemmar, en större organisation som ska administreras, mängder av Y-bommar och annat som ska underhållas.
Därför är beslutet mycket vällovligt ur båtklubbarnas och parkvännernas perspektiv!

Ett annat gott beslut: Kommunens kajer ska utredas och upprustas. Här ska vi försöka haka på för Cedergrenska strandpartiet. Visserligen inte för att bygga kaj. Det är en låg stenskoning, ca 30 meter lång som behövs. Här handlar det om uteblivet underhåll ända sedan kommunen förvärvade parken 1981. Hela stenskoningen förutom fyra stenar har fallit i sjön!


Om kommunen börjar undersöka Cedergrenska stranden för denna upprustning, har vi påbörjat en utredning om detta som vi gärna delar med oss av. Vi har också synpunkter på utförandet. Det får INTE bli kaj. Det ska bli låg skoning. Gjord från sjön, med huggen sten mm. Det går. Vi har exempel. Det finns flera möjliga utförare och det är INTE dyrare än att bygga upp det med moderna betongmetoder.

Dessa ca 30 meter behöver skos. Idag eroderar stigen här och sittytorna har blivit mindre.
Vi har utrett hur det kan göras, vilka som kan göra det, och kostnaderna.
I samband med att man återupprättar Cedergrens gamla strandlinje ökar sittytorna.
Hurra, gratulera och kommentera gärna i tekniska ordförandens blogg ni också! http://carinaidanderyd.blogspot.com/ , se inlägg från i tisdags och kommentarer till detta.

onsdag 9 mars 2011

Kampanjen sjuder av aktivitet!


Aktiviteten är i full gång för att hitta lösningar som räddar parken från pontonbyggen. Ikväll träffas föreningarna för att samla ihop alla trådar för kommande veckornas aktiviteter. Att engagemanget för parken är stort kommer att synas, och du får gärna bidra! Hör av dig!

Här är några axplock av det senaste:

- Tidningen Mitti Danderyd har en insändare om parken denna vecka, se sidan 2 här.

- Tidningen Villaägarnytt kom ut från tryckeriet igår, artikel om parken finns på sidan 3 här.

- Igår hade Naturskyddsföreningen årsmöte. Cedergrenska parken stod i fokus och flera medlemmar anslöt sig till det aktiva arbetet. Välkomna!

- I veckan anslöt sig också jurister med kunskap om regler som berör bebyggelse som den planerade. Välkomna, ni behövs!

- I veckan som gick har vi haft nya och nygamla kontakter med samtliga politiska partiers företrädare. Stödet för våra idéer om parken växer, och vi hoppas att både partiers företrädare och medlemmar gör detta synligt den närmaste tiden!

- Imorgon har tekniska nämnden möte för att förbereda sitt nämndmöte som hålls den 16 mars. Till detta har föreningarna lämnat våra hittillsvarande förslag, med förhoppning om att de kan beredas och tas upp på nämndmötet den 16 mars. Skrivelsen hittar du här.

- Vi fortsätter att utreda kommunens möjliga platser för båtplatsutbyggnader. Vi har ett pågående arbete för den lösning kring Långängsvägen som ni tidigare sett i bild här (60 extra båtplatser) och nu kommer vi att syna både Stocksunds hamn och Skärviken på samma sätt. De som menar att tekniska kontoret borde göra det har rätt. Men vi hoppas att de och andra kommunala instanser kommer igång av att vi påbörjar arbetet! Liksom att båtklubben seriöst börjar utreda alternativ förstås.

- Vi har fått information om att en båttvättanläggning är planerad att läggas i båtklubbens område i Stocksunds hamn så att 10-15 båtplatser går förlorade. Är detta verkligen den lämpligaste placeringen med tanke på att man tolkat båtplatsbehovet som tryckande? Finns alternativa placeringar? Ytterligare ett utredningsuppdrag för den som vill ha en praktisk fråga att bita i!

- Den 30 mars har Stocksunds båtklubb möte. Vår förhoppning är att medlemmar som känner till våra förslag kan presentera dem där, och att vi innan får möjlighet att träffa båtklubbens ansvariga.

- Tekniska kontoret har ritat upp ytterligare ett förslag för pontoner i parken, efter ritning av båtklubben. Tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson har svarat på alla frågor hon kunde. Det är som vi förut visat i bild här, fråga om en 55 meter lång ponton för fritidsbåtsparkering, och en 20 meter lång med fritidsbåtar på ena sidan och en ramp för jolleverksamhet på den andra. Båtklubben vill äga bryggorna själva. Carina kunde inte svara på hur många båtplatser detta kunde ge, det anses vara båtklubbens sak.
En 55 m lång, en 20 m lång brygga med ramp för jollar.
Ungefär så här tolkar vi Carinas svar. Många detaljer är naturligtvis oklara, men som i alla andra förslag innebär detta en total förbyggelse av parkens sjösida. Oasen försvinner liksom möjligheterna att utveckla strandlivet för annat än för dem med fritidsbåtar. Vi räknar att denna anläggning ger båtplatser för 30-38 båtägare.


Att ge plats för så få båtägare på andra lämpliga platser är inte svårt. Varför bita sig fast i den enda kulturhistoriska parken i Stocksund?


En utveckling av strandpartiet som detta skulle göra parken långt mer attraktiv, och ge möjligheter till sjöliv för en bred allmänhet.

Parkvänner, sprid budskapet!

fredag 4 mars 2011

Två förslag

Detaljplanen för Cedergrenska parken som nu omarbetas i den del som gäller Grindstugetomten ger utrymme för många förslag kring stranddelen.

Vårt förslag: Utveckla parken som park. Lägg klubbens båtar där de inte inkräktar på allmän parkmark.

Öka sittplatsytorna vid stranden för picknick och samvaro - bygg upp den strandlinje som fanns här på Cedergrens tid. Bygg upp stenskoningen igen för ca 30 meter av stranden så att sittytor inte eroderar bort. Bygg en klassisk, pålad 12-15 meter lång brygga där den tidigare bryggan fanns. Bygg in en bänk och en rejäl, bred badtrappa i kortändan som också kan användas för gästande kanotister och jolleupptagning. Slå ned några pålar på västra sidan så att gästplatser skapas för de som vill besöka parken med egen båt under en dag, och så att olika ungdomsverksamheter kan ha kvar segeljollar i vattnet mellan aktiviteterna.

IdagImorgon

Idag. Rester av gamla stenskoningen syns här och var. Att stranden inte eroderat mer beror på att trädrötter och annan vegetation håller samman stigen, och att en hel del av Cedergrens gamla stenskoning ligger kvar.


Vi föreslår en låg stenskoning på ca 30 meter av stranden, lik den på Cedergrens tid. Större sittplatsgrupp får plats vid vattnet och en bänk byggs längs huset i sydvästläget med fortsatt fri sjövy. Bryggan 12-15 meter lång har en rejäl träbadtrapp på hela kortsidan som kan användas för bad och tillägg för kanotister, eller för att dra upp jollar på. Bryggan är placerad där den inte syns uppifrån parken - precis där Cedergrens brygga var placerad.

Båtplatser byggs utanför parkmark:

Långängsvägen/Lagman Linds väg. Här är ett ställe där man bör man utreda hur vattenområdet kan utnyttjas bättre.


Vinklar man om befintliga bryggan kan man lägga ut en till på 95 meter, dvs få ca 60 ytterligare båtplatser. Det blir i stort sett samma vattenområde som tas i anspråk. Det nya fästet in mot land blir inte i grönområde. Parkering finns, också för tillfällig lastning och lossning nära bryggan.


Ett annat förslag - båtklubbens, kanske också moderaternas, koalitionens?
Så här verkar nuvarande förslag se ut från båtklubben och som antagligen kommunens tjänstemän nu ritat upp. Det är oss veterligen det fjärde förslaget sedan debatten startade i höstas.

EN 55 meter lång brygga samt en 20 meter lång där ena sidan används för jolleverksamheten (oklart om det endast blir för båtklubbens verksamhet eller om bryggan blir öppen för alla). Ca 38 båtplatser.

Vi har tillskrivit Carina Erlandsson, tekniska nämndens ordförande, för att se om vi uppfattat förslaget helt rätt.

Båtklubben vill också ha transportväg från hamnen till parken, "Konstaterades att klubbhuset måste flyttas om det skall bli plats för en transportväg." skrivs på deras hemsida.

Här är transportvägen tänkt att gå. Det är klubbhuset som skymtar till vänster i bild (bänk och taknock), och som utgör en av avgräsningarna mellan park och marina idag. Ska något i likhet med "transportväg" byggas här ryker minst ett av träden som idag inramar entrén till parken. Vegetationen som idag bidrar till att marina och park lever skilda världar kommer också att tas bort, och parken blir en del av marinan.

Att bygga pontoner för fritidsbåtar och samtidigt behålla något av parkens unika karaktär och attraktiva sjöläge går inte. Bara bryggorna i sig förändrar, ca 225 kvadratmeter betong, mängder av Y-bommar, fästen in i parken, rätad stig, rättad efter transportbehoven till och från båtarna. Dimensionerna förändrar - bara ena bryggan med båtar blir lika bred som två längder av den röda byggnad som står vid stranden.

Sedan tillkommer att strand- och brygglivet inte blir tillgängligt för alla som med vårt förslag. Det blir inte alla parkbesökares bryggor som de kan nyttja som de vill. Det blir en båtklubbs bryggor för  privatpersoners båtar.

Därför jobbar vi vidare på vårt förslag.