STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

Efter ansökan: Email med politiker, senaste 26/4

När det blev känt att bygglovsansökan skulle färdigställas och skickas in uttryckte många sina synpunkter på detta, se mail här. Ingen folkvald instans har diskuterat eller beslutat om innehållet i ansökan. Bygglovsansökan bygger på beslut om detaljplanen och att en klumpsummebudget på 400 000 för "brygga" beslutades av förra fullmäktige och förra tekniska nämnden innan valet. Efter att bygglovsansökan lämnats in lämnade Fp, (s) och Mp in en skarp protest om att ansökan var olaga och borde återkallas till teknsika nämnden. En mängd reaktioner och diskussioner uppstod. Här ett litet axplock.
Innehåll:
Tekniska nämndeordförandens (m) blogg, Carina Erlandsson
Naturskyddsföreningens brev till Carina, Sten Hellqvist
Dialog med kommunalrådet Olle Reichenberg
Svar på frågan om vilken folkvald instans som står bakom bygglovsansökan:

Carina Erlandsson, tekniska nämndens ordförande (m)
Hans Rodin, projektledare tekniska kontoret
Jörgen Elfving, vice ordförande tekniska nämnden (c)

Anita Enflo, centern, fd tekniska nämnden
Carina Erlandsson (m) i brasklapp mot nätverket för parken
--------------
Carina Erlandssons blogg
Bryggorna Cedergrenska parken
Jag har fått en skrivelse från Bengt Sylvan (FP), Olov Johansson (S) och Gun-Britt Lindström (MP), mina kollegor i tekniska nämnden. De menar att bygglovsansökan som lämnats in på bryggor Cedergrenska parken ska betraktas som olaga och därför återkallas?
Så här är det:
I juni 2010 tog tekniska nämnden beslut om budget för år 2011. Både investerings- och driftbudget. I investeringsbudget fanns posten; "Brygga Cedergrenska parken". Nämndens budgetförslag skickas efter beslut vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige, som är den instans som fattar det formella beslutet.
Fullmäktige beslutade som nämnden föreslagit, dvs pengar till bryggan beviljades i 2011 års budget.
Ingen reserverade sig mot denna post i tekniska nämndens budget, varken vid nämndens möte i juni eller fullmäktiges i november 2010. Men självklart kan man ändra sig och uppenbarligen har folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet ändrat sig i denna fråga.
När förvaltningen fått pengar till brygga Cedergrenska parken går de inte tillbaka till nämnden och frågar igen, utan nu är tjänstemännens uppgift att verkställa fattade beslut.
Det är just det man gjort när ansökan om bygglov lämnadets till stadsbyggnadskontoret. Det här ärendet har inte behandlats eller handlagts på annat sätt än övriga.
9 kommentarer:
Cilla Lundström sa...
Hej Carina,
Jag undrar om vi läst samma skrivelse? I sådana fall måste jag tyvärr säga att det var ovanligt krystat att besvara den med att eftersom ingen reserverade sig mot ett budgetbeslut är det helt i sin ordning att det endast är en tjänsteman på ditt kontor som kan svara för hur det sedan planeras att parkens strand ska omdanas.

Så här skriver dina nämndekollegor i skrivelsen:
”Tekniska nämndens ledamöter har (…) berövats sin lagliga rätt att ta ställning i denna principiella och för kommunens innevånare viktiga fråga: "På vilket sätt skall stranden i en orörd kulturpark omformas till en båthamn?" Detta är en politisk fråga som ej får lösas på tjänstemannanivå.”

Om de i juni för ett år sedan sade ja till en budget är det väl inte detsamma som att de måste säga ja och svara för just den lösning som en tjänsteman valt och vars innehåll de inte fått ta ställning till? Hur många sätt tror du inte att det finns att både omdana, bevara och utveckla parken inom ramen för den budgeten - och den detaljplanen med förresten?

”Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, planering och utveckling av kommunens anläggningar.” Hur ska nämndens ledamöter kunna ta detta ansvar om de inte ens får se och påverka förslag om hur en högt uppskattad parkstrand planerar att omdanas?

Ditt svar innebär att vi som vill ha svar från ansvariga på frågor om innehållet i bygglovsansökan, ska kunna fråga nämndeledamöter som bara har fått vara med om att klubba ett budgetbeslut?

Eller ska vi kanske göra som din partikollega och kommunstyrelseordföranden Olle Reichenberg föreslår istället?

Jag frågade honom:
1. Vilken politisk folkvald institution beslöt att bygglovsansökan skulle göras och skickas in?
2. Vilken folkvald instans står bakom utformningen av bygglovsansökan?

Svaret han gav var att fullmäktige beslutat om detaljplanen, som medger bryggor.

Då vet vi att det av de folkvalda är det kommunfullmäktige som står bakom bygglovsansökan, och att det är dem vi ska fråga om varför de valt just denna tolkning av de tusentals möjliga som detaljplanen ger.

Hur ställer vi frågor bäst till fullmäktige om hur de tänkt i valet av just denna praktiska lösning på de beskrivningar och målsättningar som finns i planen?

Det här håller naturligtvis inte. Politiker i fullmäktige som bara sett en detaljplan kan inte svara på frågor om varför den ska tolkas som en tjänsteman valt att göra den. Politiker som sitter i en nämnd som inte ens fått se förslag på hur bygglovsansökan kan utformas kan naturligtvis inte svara heller. Än mindre ansvara.

Förresten är inte tjänstemannen så bra på att svara heller. Han svarar visserligen (stackarn, det blir så många mail att han numera hänvisar till en gruppadress så att fler tjänstemän blir inblandade och så att svar dröjer) men bara på frågor som gäller pontonerna. För parken ska stadsträdgårdsmästaren svara säger han.

Vi som vet att stranden tillhör parken och att det man bygger i parkens vatten är en parkfråga måste därför fortsätta att kommunicera vitt och brett. Det är varken rimligt att en tjänsteman, hela fullmäktige som bara fått se en usel detaljplan, eller en nämnd som inte fått se innehållet i ansökan, ska behöva svara för den.

Alla kan läsa den skrivelse som detta blogginlägg handlar om här www.cedergrenskaparken.blogspot.com.

Välkomna! Du med, Carina.

Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner
Cilla Lundström sa...
Måste passa på att ställa en fråga till: Om oppositionspartierna hade reserverat sig mot budgetbeslutet, skulle tekniska nämnden då fått tillfälle att diskutera och påverka innehållet i bygglovsansökan, tycker du?
Nja, inte riktigt....
Tekniska nämnden diskuterar inte bygglovsansökningar på sina sammanträden, har aldrig gjort det under min tid. Det är en sak för teknikerna på förvaltningen.
Men om någon i nämnd eller fullmäktige hade reserverat sig när vi beslutade om budget, där posten finns med, så hade jag känt till att det fanns tveksamheter.
Ingen " vanlig" danderydsbo hörde heller av sig inför våra budgetbeslut i nämnd eller fullmäktige. Något som annars händer lite då och då, eftersom handlingarna är offentliga.
Cilla Lundström sa...
Men tekniska nämnden är ju den som ansvarar för allt tekniska kontoret gör, eller hur?

Men du har för Cedergrenska parkens del valt att ta det politiska ansvaret själv genoma tt inte föra upp frågan om bygglovsansökan i nämnden, eller hur?

När i vintras gav du Hans Rodin uppdraget att börja rita upp bygglovsansökan? Då visste du om att "det fanns tveksamheter". Minst sagt.

Du måste också ha vetat att frågan var kontroversiell långt innan, också i september då du någon gång gav tekniska kontoret uppdraget att påbörja projekteringen i parken och mätpinnar och geoteknisk maskin kom in. Centern hade reserverat sig flera gånger, det fanns en överklagan med underskrifter av ca 150 personer efter detaljplanen antogs.

Sedan blev tydligen den här frågan så full av "tveksamheter" att till och med centerns motion om att återta hela detaljplanen måste tas bort från agendan i oktobers fullmäktige.

Och samma sak med tekniska nämnden, där du självklart borde ha tagit upp frågan om byggnadslovet.

Min fråga återstår: Vilka folkvalda eller vilken enskild politiker tycker du nu ansvarar för den bygglovsansökan som lämnats in om parkens stranddel?
Jan Hägglund sa...
En stor del av hamnens kaj hyrs av den moderate gruppledaren Anders Paulsen via hans företag.
Kostnaden för detta är runt 60.000kr/år.
Varför utreds inte alternativet att säga upp dessa avtal till förmån för fler båtplatser till båtklubben istället för att förstöra unik parkmark som tillhör medborgarna?
info sa...
Om nu budgetbeslutet är så styrande så att det till och med motiverar att den ansvariga nämnden inte får behandla frågan om vad som ska göras enligt detaljplanen: Där står 400 000 kr för "brygga". Bygglovsansökan är för två bryggor.

I övrigt hänger min och många andras fråga i luften: Vilka folkvalda är ansvariga för den bygglovsansökan som nu ligger hos stadsbyggnadskontoret, och som handlar om att helt omdana parkens strand?

Cilla
jan hägglund sa...
Är de 400.000kr avsedda för bryggor till båtklubben?!
På mötet i Scoutstugan berättade Olle R om att 400.000 kr var avsedda för parkens skötsel och utveckling.
Hej Jan
Vi har budgeterat 400 för investering i bryggor och dessutom 400 för skötsel av parken.
Hälsningar
jan hägglund sa...
Och 25.000.000kr för att bygga ett dagis på Tranholmen när det finns lediga platser i Stocksund. ( se senaste " Mitt I " ).
Ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar!
När ni nu kört över er koalitionspartner i den här frågan så är det väl rimligt att koalitionen håller för en fri röstning även i pontonfrågan i Cedergrenska?
Eller?
 -------------

Naturskuddsföreningen till Carina Erlandsson

                                                                                                2011-03-18
Hej Carina!
Idag fick vi för första gången svart på vitt på vad den tomma rutan WB1 betydde i detaljplanen för Cedergrenska parken. Den plan som vann laga kraft i december 2009!

Sedan i höstas när det för första gången stod klart vad detaljplaneprocessens ”översyn av bryggsituationen” via ”en mindre förlängning av bryggor för småbåtar” (=jollar i vår föreställning förstärkt av de tydligen helt missvisande illustrationer som ingick i förslaget) egentligen innebar har vi påtalat att vi känt oss grundlurade, vilket jag framförde på ditt informationsmöte den 7 december.
Vi har även i ett brev till Byggnadsnämnden 2010-10-18 påtalat att vi anser detaljplanehandlingarna oklara, vilket gravt hämmat samrådsprocessen så att det behövdes ett omtag.
Sen visade det sig att inte bara vi i Naturskyddsföreningen utan även alla andra föreningar vi talat med inklusive alla intresserade invånare och majoriteten av Danderyds politiker också blivit tagna på sängen och inte alls förstått vidden av vad som dolde sig bakom planen.
Det var tydligen bara makthavarna som visste.
I byggnadsnämnden hade dock Kristin Eriksson (c) genomskådat det hela men hon pratade visst för döva öron när hon ensam kämpade emot för att rädda parkens höga natur- och kulturhistoriska värden.
Sedan i höstas har vi påtalat dessa höga värden och den utvecklingspotential som parken har i sin strand- och vattendel.
Cedergrenska parken, som med sitt vatten gränsar till Nationalstadsparken, har även betydelse för Rösjökilens koppling till den parken och bibehållandet av dess biologiska mångfald.

I det snabbt bildade nätverket, Cedergrenska parkens vänner, har vi arbetat fram förslag till hur man skulle kunna restaurera stranden, bygga en för parken passande multifunktionell träbrygga, som alla kan ha glädje av, inte minst jolleverksam­heten, och hur man skulle kunna skapa fler båtplatser snabbt genom ett bättre utnyttjande av Stocksunds hamn och på snar sikt ännu fler båtplatser genom enkla utbyggnader i de andra båthamnarna som båtklubben arrenderar.
Det lade vi fram konkreta förslag till under vårt eget möte den 24 februari.

Det har även tillskapats nya båtplatser i Borgenviken. Det ställde vi oss positiva till och i det detaljplaneförslaget framgick det mycket tydligt hur man tänkt sig de nya bryggorna.
Vi vill nu att ni skyndsamt genomför de utredningar och detaljplaneändringar, som krävs för att bättre kunna utnyttja de båthamnar som redan finns snarare än att klampa in i den så unika Cedergrenska parken, som är en oas på nära håll för alla.
Låt Cedergrenska parken få utvecklas på sina egna meriter för alla invånares bästa, även för dem som har båtar och kan ta sig till andra fina stränder.

Med vänliga hälsningar
Sten Hellqvist
Naturskyddsföreningen i Danderyd
--------------------
Dialog med kommunalrådet

Från: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 18 mars 2011 07:19
Till: Olle Reichenberg, olle.reichenberg@moderat.se
Ämne: Cedergrenska: Orsaker, stämmer detta?

Hej Olle,

Vi har som du säkert vet fortsatt undersökningarna för att se var och hur man kan bygga ut båtplatser utan att de inkräktar på allmänna kultur- och naturvärden. I arbetet ingår nu också båtklubbars företrädare liksom boende i områdena.

Det finns platser som är klart möjliga och som kan ge mångfalt fler båtägare sommarplats än vad som kan ges i Cedergrenska parken. Med den plan som ni nu har och som vi förstått ni tänker söka byggnadslov för, ges minst platser för mest pengar och starkast konflikter av alla vi sett ut. Er lösning kräver två landfästen för en halvkort brygga och en mycket kort som dessutom bara kan användas till hälften. Samt inte så lite krångel av en växande opinion som vill utveckla parken för en bredare användning och publik.

Också om man bara har båtplatser för ögonen och inte ser till andra intressen ter sig detta orimligt.
Varför är det så viktigt för moderaterna att bygga ut just i Cedergrenska parken, frågar många mig och jag kan faktiskt inte svara annat än att moderaterna tolkar detaljplanen som att det går och går det så kan det bli snabbare platser än på andra ställen även om det blir få.

Med de klena argument ni givit hittills - t ex att det skulle vara en estetisk fråga ”vi kan inte förstå att båtar kan förstöra”, ”vi har inte samma syn på båtar”, och i ljuset av att Cedergrenska parken ger så få båtplatser, sämst båtutrymme per pontonmeter, dyrast kalkyl per båtplats, mest inkräktande på natur- och kulturvärden (som andra förstår sig på) - så när det konspirationsteorier om orsakerna till moderaternas fasthållande vid parken som pontonplats. I nätverket för parken vill vi att debatten ska bli tydlig om de olika visionerna. Men moderaternas vision om parken och om hur båtplatser bäst byggs i kommunen är allt annat än klar. Det när konspirationerna.

Vi behöver dina bästa argument att debattera med för att slippa få debatten att handla om dina partikamrater. Det borde vara ett gemensamt intresse.

Hur beskriver du orsakerna till att ni vill bygga just i Cedergrenska parken? Varför är det bäst just där, trots starkt motstånd? Trots att det ger få båtplatser till dyra kostnader osv?

Är detta ett argument som du står bakom, som Ekoparkens ordförande Richard Murray hänvisar till?
”Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.”

Hoppas på svar gör jag och en del till,

Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner

Från: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 22 mars 2011 22:25
Till: Reichenberg Olle
Ämne: VB: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej Olle,

Frågan om vem som står bakom bryggplanerna blir alltmer brännhet och jag kommer inom kort att svara på frågor om detta. I vårt samarbete med båtklubbarna har framkommit att bakgrunden till planen att lägga pontoner i Cedergrenska parken inte kommit från, eller varit båtklubbens förstahandsval. Initiativet och idén kom från Gunnar Oom.

Det gör att frågorna om vilka politiska instanser som nu står bakom förslaget blir aktuella. Därför ber jag dig att svara på dessa frågor:

1.       Vilken politisk folkvald institution beslöt att bygglovsansökan skulle göras och skickas in?
2.       Vilken folkvald instans står bakom utformningen av bygglovsansökan?
3.       Har tekniska nämnden behandlat förslaget till lösning som nu ligger som tekniska kontorets bygglovsansökan?
4.       Om inte, varför?

Vänliga hälsningar

---------------------------------------
Cilla Lundström
Nu också på facebook!


Från: Olle Reichenberg
Skickat: den 24 mars 2011 09:54
Till: Cilla
Kopia: kommunen@danderyd.se
Ämne: Re: Cedergrenska: Orsaker, stämmer detta?
Hej Cilla!

Tack för ditt mail och dina frågor. Vem som från början lanserade idén om att lägga ut pontoner i det berörda området vet jag inte. Jag har hela tiden trott att det var Stocksunds båtklubb som kom med idén, men du kan ju alltid kontakta Gunnar Oom och fråga om det var han.

Så svar på dina frågor:

1)     Bygglovsansökan har såvitt jag vet skickats in av tekniska kontoret. Som grund för detta beslut ligger den detaljplan som har behandlats och beslutats av kommunfullmäktige och som medger att pontoner placeras ut på den aktuella platsen. Bygglovsansökan är därmed ett rent verkställighetsbeslut.

2)     Jag utgår från att bygglovsansökan har utformats av tekniska kontoret.

3)     Tekniska nämnden har inte behandlar ansökan om bygglov eftersom bygglovet följer gällande plan.

4)     Se ovan.


Vänliga hälsningar,


Olle Reichenberg
kommunstyrelsens ordförandeFrån: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 24 mars 2011 04:57
Till: Reichenberg Olle
Kopia: Erlandsson, Carina; Eriksson Kristin; Sahlström Siv; Sylvan Bengt; Olov Johansson; 'Gun-Britt Lindström'
Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej och tack för ditt svar Olle,

Då vet vi att det av de folkvalda är kommunfullmäktige som står bakom bygglovsansökan, och att det är dem vi ska fråga om varför de valt just denna tolkning av de tusentals möjliga som detaljplanen ger.

Hur ställer vi frågor bäst till fullmäktige om hur de tänkt i valet av just denna praktiska lösning på de beskrivningar och målsättningar som finns i planen?

Vi har visserligen inga problem att skicka frågor till alla i fullmäktige, det gäller ju ändå byggplaner för parkmark som engagerar många. Men det kanske finns några som haft lite mer inflytande på ansökans innehåll och som därmed är lämpligare att svara för den? Om det nu inte är ledamöterna i tekniska nämnden som är de mest relevanta.

Vänliga hälsningar

Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vännerFrån: Reichenberg Olle
Skickat: den 23 mars 2011 18:35
Till: Cilla Lundström
Kopia: Erlandsson, Carina
Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej Cilla!

Tack för ditt mail och dina synpunkter!

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2009-06-08 att anta ny detaljplan för Cedergrenska planen. Om planförslaget finns bland annat följande att läsa (dokument och beslut finns på Danderyds kommuns hemsida under rubriken "Insyn"):

---------------

Planförslaget
Planförslaget innebär möjlighet att uppföra ett sophus om högst 45 kvm i anslutning till Cedergrenska tornet samt möjliggöra att stycka av den s.k. Grindstugan till en separat fastighet för bostadsändamål. I planförslaget ges möjlighet att utöka befintlig parkeringsplats med cirka 13 parkeringsplatser.

Planen ger även möjlighet till att det område som finns utlagt för bryggor i gällande plan utökas något så att bryggorna kan nyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt av intilliggande småbåtsverksamhet. En badbrygga föreslås öster om pontonbryggorna och bryggan kommer att kunna nyttjas av allmänheten samt av passagerarbåtar som ska släppa av gäster till Cedergrenska tornet. I anslutning till badbryggan finns rätt att uppföra en mindre byggnad för regnskydd/omklädningsskydd.

Planförslaget reglerar befintliga förhållanden med Cedergrenskaparken som kulturpark och Cedergrenska tornet som kulturreservat och kulturhistorisk värdefull byggnad vartill användningen anpassas till byggnadens kulturvärden.

Detaljplanen kommer främst att påverka parken genom att en begränsad yta av parkens naturmark försvinner vid den föreslagna utökningen av parkeringen och avstyckningen av Grindstugans fastighet. Vid en eventuell ny- eller tillbyggnad ställs krav på att byggnaden korresponderar med omgivande kulturmiljö. En del av strandzonen kommer att ges en mer anlagd karaktär med bryggor och regnskydd. Förändringarna är inte så omfattande att de innebär betydande miljöpåverkan. Inga nya vägar planeras.

----------------

Av ovan citerade text framgår tydligt att ett av syftena med planändringen var att möjliggöra att lägga ut pontoner. Den bygglovsansökan som lämnats in är sålunda i överensstämmelse med den antagna planen och politiskt fattade beslut.

Anledningen till att just denna plats är bland annat att Stocksunds båtklubb visat intresse för att utöka sin verksamhet. Även med denna utökning genomförd torde det finnas behov av ytterligare båtplatser i kommunen.

Om den föreslagna platsen nere i Stocksund är bra eller inte kan man givetvis ha olika mening om. För min egen del tror jag att detta kommer att bli en bra lösning och kanske bidra till att fler Stocksundsbor upptäcker det härliga Cedergrenska området.

Vänliga hälsningar,

Olle Reichenberg
kommunstyrelsens ordförande


Från: Cilla Lundström
Skickat: den 25 mars 2011 01:44
Till: Olle Reichenberg
Kopia: 'kommunen@danderyd.se'
Ämne: SV: Cedergrenska: Orsaker, stämmer detta?

Hej Olle,

Tack för ditt svar.
Jag kan detaljplanen och handlingarna som föregått den utan och innan, liksom många av de andra som du får reaktioner av. Inte heller den del som du nu citerar är otvetydig i vad som kan byggas. Det är ett politiskt val hur man utnyttjar planen. Och ett problem med moderaternas agerande i denna fråga är att diskussion om bland annat din syn på hur parkstranden bäst utvecklats inte fått förekomma eftersom ni valt att inte föra upp ansökan om bygglovets innehåll i den nämnd som ska ansvara för den.

Det är mycket illa i en fråga som tydligt berör så många. Och det har lett till att ingen i den nämnd som ska ansvara för kommunens anläggningar kan svara och än mindre känna ansvar för den bygglovsansökan som handlar om att omvandla en kulturhistorisk parks strand. Oavsett vad du personligen anser om hur privata klubbars pontonanläggningar berikar kulturhistoriska parkers liv så borde ett kommunalråd inse problemen med nämnden.
Planen ger även möjlighet till att det område som finns utlagt för bryggor i gällande plan utökas något
Ca 500 procents ökning, är det att ”utökas något”? Med en bygglovsansökan som närapå maximerar byggytan i detta område?

…kan nyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt av intilliggande småbåtsverksamhet. En badbrygga föreslås öster om pontonbryggorna.
Utnyttjas mer ändamålsenligt… småbåtsverksamhet. Och med bad strax intill. Är det inte långt mindre båtverksamhet vi föreställer oss här? Av den dimension som finns i illustrationen på plankartan? Jollar.

och bryggan kommer att kunna nyttjas av allmänheten samt av passagerarbåtar som ska släppa av gäster till Cedergrenska tornet
Och var finns denna härliga brygga i bygglovsansökan, som också funnits med som bild i samrådshandlingarna, lagd i fritt vatten? Exempel på att man inte behöver ansöka om det man har lov till i detaljplanen. Och exempel på att du och ditt parti i bygglovsansökan inte tagit hänsyn till de delar som kan bli till nytta för allmänheten.

Om man sedan jämför detaljplanen med bygglovsansökan så uppstår en rad ytterligare svårigheter. T ex skriver tekniska kontoret på sin hemsida att det kommer att krävas en kajkonstruktion för pontonanläggningarna. Om detta står intet i detaljplanen och bara den frågan torde väl vara skäl nog att frågan fördes upp i nämnden? Att göra om ett strandparti till kajkonstruktion?

Detta är bara en bråkdel av de motstridiga målsättningar, felaktigheter och missledande innehåll som finns i både beslutshandlingen, detaljplanekartan, i samrådshandlingar och utställningsmaterial som föregått detta. Och att det fortsätter med att den ansvariga nämnden inte involveras i en diskussion om vad som ska ansökas om är som sagt, mycket illa.

Detaljplanebeslutet ger en stor fördel. Alla med ”intilliggande verksamheter” har rätt att ansöka om bygglov, om det i övrigt inte strider med planens intentioner. Vårt förslag om upprustning av strandpartiet med mindre brygga för allmänheten och småbåtsverksamheten ryms också. En park med bibehållet fritt sjöläge och småskalig byggnation som anpassas efter kulturmark är det som höjer parkens attraktivitet. Och våra förslag om var man på kort och lång sikt kan bygga båtplatser ger också långt fler – och för kommunen billigare - båtplatser för båtklubben än man får av att bebygga parkstranden.

Jag måste också återkomma till mina frågor som förblev obesvarade:
Hur beskriver du orsakerna till att ni vill bygga just i Cedergrenska parken? Varför är det bäst just där, trots starkt motstånd? Trots att det ger få båtplatser till dyra kostnader osv?
Är detta ett argument som du står bakom, som Ekoparkens ordförande Richard Murray hänvisar till?
”Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.”
Vänliga hälsningar
Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner
www.cedergrenskaparken.blogspot.com
B    I     L    D    E   R
BILDTEXT: Öka allmänhetens tillgänglighet till bad, bibehålla parkens karaktär, öka attraktiviteten och bygga för bad och småbåtsverksamhet. Enligt detaljplanen. Och att inte upprepa misstag!

Från: Olle Reichenberg
Skickat: den 25 mars 2011 10:05
Till: Cilla Lundström
Kopia: kommunen@danderyd.se
Ämne: Re: SV: Cedergrenska: Orsaker, stämmer detta?
Hej igen!

Förlåt att jag kanske var otydlig beträffande den fråga du ställde. Här kommer nu svar nedan.

Vad gäller "ångbåtsbryggan" så tillåts den i planen, men kommunen har för närvarande inga planer på att bygga den. Detta kan givetvis bli aktuellt längre fram, jag håller med dig om att det är en trevlig idé.

Hur beskriver du orsakerna till att ni vill bygga just i Cedergrenska parken? Varför är det bäst just där, trots starkt motstånd? Trots att det ger få båtplatser till dyra kostnader osv?
Jag anser inte att det är ett riktigt påstående att säga att vi ska bygga i Cedergrenska parken. Vi ska lägga ut pontoner i vattnet utanför parken och dessa måste förstås fästas i land. Skälen till att just denna plats är aktuell är bl a att:
- Vi har en detaljplan som har vunnit laga kraft och som tillåter bryggor här
- Här finns en båtklubb som är villig att expandera sin verksamhet och administrera pontonerna
- Det är många som köar till båtplats just i Stocksunds båtklubb
- Det finns planer på att utveckla verksamheten i Stocksunds hamn genom att anlägga en båtbottentvätt och vidta andra åtgärder för att förbättra den marina miljön. Här kommer alltså att finnas en del service för båtägarna, och det bidrar till att göra platsen lämplig.

Är detta ett argument som du står bakom, som Ekoparkens ordförande Richard Murray hänvisar till?
”Det är i och för sig lättare att få igenom ett projekt i Cedergrenska parken därför att det inte bor några personer där som kan agera sakägare, med rätt att överklaga, jämfört med de andra platser runt om i Danderyd, som skulle kunna vara aktuella. Detta var vad Olle Reichenberg sade mig efter mötet.  Men det är inte ett särdeles hedervärt argument för att komma från en vald företrädare för kommunen med uppgift att företräda allmänintresset.”

Nej, detta argument ställer jag mig inte bakom och jag känner inte igen att jag har sagt det som Richard Murray hävdar. Vad jag däremot vet att jag har sagt är att jag kommenterade förslaget om att utöka antalet båtplatser vid Svanholmen, istället för på den nu föreslagna platsen, med att de närboende runt Svanholmen sannolikt skulle protestera mot ett sådant förslag och överklaga det om det skulle vara möjligt.

Vänliga hälsningar,

Olle Reichenberg
Från: Cilla Lundström
Skickat: den 25 mars 2011 18:48
Till: 'Olle Reichenberg'
Kopia: kommunen@danderyd.se
Ämne: SV: SV: Cedergrenska: Orsaker, stämmer detta?

Hej Olle,
Ångbåtsbryggan kommer tyvärr mista sitt attraktionsvärde för allmänheten om era betongplaner för den övriga korta strandremsan går igenom.
I övrigt tackar jag för dina svar, som ger mer kött på benen än vi haft tidigare. Vi får anledning att återkomma till både beskrivningen av projektet samt skälen till det.
Till vilka går mailadressen kommunen@danderyd.se?
Vi hörs,
Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner
----------------
Från: Reichenberg Olle [mailto:Olle.Reichenberg@danderyd.se] Från: Carina Erlandsson [mailto:Carina.Erlandsson@moderat.se]
Skickat: den 23 mars 2011 11:55
Till: cilla@juniper.se
Kopia: tekniska.kontoret@danderyd.se
Ämne: Re: Fråga om tekniska kontorets förslag

Skickat: den 29 mars 2011 11:53
Till: Cilla Lundström
Kopia: Erlandsson, Carina; Eriksson Kristin; Sahlström Siv; Danderyds Kommun
Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej Cilla!

Ser att jag nog inte har svarat på detta mail tidigare. Ska man vara petig var det ju det förra kommunfullmäktige som fattade beslut om den detaljplan som medger utläggning av bryggorna, dvs fullmäktige 2007-2010. Men även den nuvarande majoriteten står som bekant bakom det nuvarande förslaget med att lägga ut bryggor, kompletterat med att reducera byggrätten för Grindstugan.

Hur du ska bedriva din opinionsbildning framöver tror jag att jag avstår från att ha synpunkter på.


Vänliga hälsningar,


Olle ReichenbergFrån: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 31 mars 2011 06:00
Till: Reichenberg Olle
Kopia: Erlandsson, Carina; Eriksson Kristin; Sahlström Siv; Danderyds Kommun; Olov Johansson; Sylvan Bengt; 'Gun-Britt Lindström'; Adersteg, Mikael; Oké Ninni; Ewa Bergman; jonas.uebel@liberal.se; Nimmerstam Patrik; S Homann; Paulsen, Anders; Hegardt Torun; ernst.klein@telia.com; Gunnar.Andren@folkpartiet.se; Åkervall Jenny; ingar.beckman@transit.se
Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej och tack Olle,
Bra med petigheten du har här! Vi har faktiskt nämnt det i vårt informationsmaterial också, att det var förra fullmäktige som beslöt om planen. Mycket vatten har runnit i strandvattnet sedan dess, och stödet för planen har blivit allt bräckligare. Än större anledning att ta upp tolkningen av detaljplanen i de relevanta folkvalda församlingar som återstår nu alltså. Vi är helt överens med oppositionspartierna om att tolkningen av planen och därmed innehållet i en eventuell bygglovsansökan måste tas upp i tekniska nämnden. Särskilt om man som i ert fall, ordföranden i nämnden är personligen engagerad i frågan, blir det viktigt att hon inte kan beläggas med att få igenom sin egen politik smitvägen.

Minns ert, moderaternas, agerande när centern kom med en motion om detaljplanen till fullmäktige i oktober? Då var er reaktion stark. Efter att motionen lämnats in hade ni bildat en ny regering med centern. Med nya regler. Den gamla motionen tyckte ni skulle följa de nya reglerna! Och därmed inte tas upp i fullmäktige.

Förstå oppositionspartierna i ljuset av det nu. Det är ett annat fullmäktige som antagit detaljplanen och framför allt en annan teknisk nämnd som fattade ett budgetbeslut i somras. De borde visserligen oavsett det ha haft rätt att få behandla ansökans innehåll eftersom budgetbeslutet inte var tydligare än att det gällde 400 000 för en brygga i en kulturhistorisk park. Men med den reaktion ni hade på centerns motion som skrivits innan koalitionsuppgörelsen, borde ni ha särskild förståelse för oppositionens reaktion i tekniska nämnden nu.

Ska man vara ytterligare petig så är ni i majoriteten inte bara överens om att reducera byggrätten för Grindstugan. Ni är också överens om att den ska behållas i parken, och inte avstyckas. Bra politik är ofta en som inte kostar så mycket. Att sälja av en del av parken är det inte läge för nu, om det någonsin varit det. Inte heller är det läge att arrendera ut den mest värdefulla delen, sjösidan, till endast en part som omöjliggör för den breda allmänheten att fritt använda den som sin.

Era pontonplaner för parken kostar. På flera sätt. Per båtplats, 35 platser som tekniska kontorets ritning ger, blir kostnaden hög eftersom den kräver att man med skattemedel anlägger två nya landfästen, en helt ny kajkonstruktion mm. Särskilt med tanke på att det finns plats att bygga enklare anläggningar som ger fler platser, till lägre kostnad per båtplats. Opinionsmässigt blir detta kostsamt dessutom. Både för er koalition, för centern och för er moderater.

Ni har allt att vinna på att söka andra vägar, och vi är inte dem som kommer att beklaga eller anklaga. Vi kommer att utropa HURRA FÖR ER den dag ni upphör med pontonplanerna för parken!

Vänliga hälsningar

Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner

Ps, Du breddade mailloopen en aning. Hoppas att du inte misstycker att jag gör det också. Ds.Från: Reichenberg Olle [mailto:Olle.Reichenberg@danderyd.se]
Skickat: den 5 april 2011 20:25
Till: Cilla Lundström
Kopia: Erlandsson, Carina; Eriksson Kristin; Sahlström Siv; Danderyds Kommun; Olov Johansson; Sylvan Bengt; Gun-Britt Lindström; Adersteg, Mikael; Oké Ninni; Ewa Bergman; jonas.uebel@liberal.se; Nimmerstam Patrik; S Homann; Paulsen, Anders; Hegardt Torun; ernst.klein@telia.com; Gunnar.Andren@folkpartiet.se; Åkervall Jenny; ingar.beckman@transit.se
Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej Cilla!

Vad menar du med att ”ordföranden i nämnden är personligt engagerad i frågan”? Om det är ordföranden i tekniska nämnden du avser så förstår jag inte alls vad du menar. Tekniska kontoret agerar utifrån politiskt fattade beslut, fattade av kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.


Vänliga hälsningar,


Olle ReichenbergFrån: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 5 april 2011 21:33
Till: 'Reichenberg Olle'
Kopia: 'Erlandsson, Carina'; 'Eriksson Kristin'; 'Sahlström Siv'; 'Danderyds Kommun'; 'Olov Johansson'; 'Sylvan Bengt'; 'Gun-Britt Lindström'; 'Adersteg, Mikael'; 'Oké Ninni'; 'Ewa Bergman'; 'jonas.uebel@liberal.se'; 'Nimmerstam Patrik'; 'S Homann'; 'Paulsen, Anders'; 'Hegardt Torun'; 'ernst.klein@telia.com'; 'Gunnar.Andren@folkpartiet.se'; 'Åkervall Jenny'; 'ingar.beckman@transit.se'; Jan Hägglund (jan_hagglund@bredband.net); jan.wogel@dspanel.com; sten.hellqvist@telia.com; eivor.niklasson@telia.com; kjell.gunnarson@ekomiljo.se; 'spens@telia.com'; sten.sanderoth@telia.com; Christian Ljungdahl (christianosofia@bredband.net); kommunen@danderyd.se; siv.sahlstrom@danderyd.se; 'Eriksson Kristin'
Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

Hej Olle och tack för frågan,
Jag menar att Carina Erlandsson är den ende från ditt parti som från början till nu stått upp för pontonplanen, försvarat den, gjort vallöfte av den, klätt skott för den inför allmänheten och i fullmäktige, som skrivit insändare om den, som beskrivit och debatterat den på sin personliga blogg, varit på möten med båtklubbar och tjänstemän,  arrangerat eget informationsmöte dit ca 45 engagerade parkvänner kom trots att det var juletid och vi fick veta om det bara sex dagar innan, mm.

Carina Erlandsson är den ende från ditt parti som försökt att göra någon slags politik av den här ogenomtänkta och från början usla idén att förbygga parkens strand. Idén var idiotisk från början och dessutom inte särskilt  genomarbetad, det underlag du och andra ansvariga givit Carina att jobba med har varit undermåligt. Att försöka få igenom den utan genomlysning av tekniska nämnden var heller ingen god idé – nu får Carina som ordförande mest kritik igen. Carina har i mina och många parkvänners ögon ändå varit den som försökt försvara planen. Det kan man se och ge heder åt även om man står på andra sidan och ser att allmänhetens park håller på att förstöras.

Jag antar att Carina Erlandsson har mycket litet personligen att vinna på att få stå i skottgluggen. Med den tolkning som gjorts nu blir varken parkvänner eller båtklubb nöjda. Bli du?

Vi är de första som kommer att prisa just henne om du får ditt parti att inse att långt fler båtägare får platser med de förslag som vi och båtklubbarna har! Och dessutom – det är inte fel av moderaterna att bli vän med parkvännerna heller. Det är på tiden.

Vänliga hälsningar

Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner
Nu också på Facebook!

------------------------
Hej Cilla
Svaren i ditt mejl nedan.
Vänl hälsn
Carina

0708 305 925

Cilla Lundström <cilla@juniper.se> skriver:
Hej Carina,

1.       Vilken politisk, folkvald instans står i dagsläget bakom förslaget som ni nu lagt ut på hemsidan?

Det är förvaltningen som ritar och utformar förslag, inte tekniska nämnden.

2.       Är det senaste politiska/folvalda beslutet kring parkens strandvatten det som fattades när detaljplanen antogs?
Förstår inte riktigt vad du menar.

Att detaljplanen är beslutad om i fullmäktige mm vet jag. Att förslaget om hur planen ska tolkas som nu ligger på tekniskas hemsida ska upp i bygggnadsnämnden vet jag också.

3.       Har tekniska nämnden behandlat detta förslag? Om inte, varför?

I tekniska nämndens beslut i juni 2010 om budget för 2011 fanns pengar avsatta för brygga Cedergrenska parken, detta ska förvaltningen verkställa.

Frågorna är seriöst menade. Jag kan ha missat en behandling som varit i någon av nämnderna.

Jag har en föreställning om att varje konkretiserad byggplan har en politisk förankring. Inte varje lyktstolpe eller cykelställ, men varje nyexloatering och lite större projektering.

Särskilt om de är kontroversiella bör de ju förankras hos de folkvalda.

4.       Om detta inte är arbetssättet i Danderyds kommun är det intressant att veta varför ett så kontroversiellt byggprojekt inte behandlats i din nämnd. Om det nu är så.

Först beslutade den folkvalda församlingen kommunfullmäktige om en detaljplan som medger bryggor, därefter la tekniska nämnden pengar i sin budget som också fullmäktige beslutat om.

Vänliga hälsningarCilla Lundström


Hans Rodin, projektledare på Tekniska kontoret. Den på kontoret som har hand om pontonärendet för  Cedergrenska parken.

Från: Cilla Lundström
Skickat: den 19 mars 2011 05:47
Till: Tekniska kontoret(funktionsbrevlada)
Ämne: Attention Hans Rodin

Hej Hans,

1.       Har du en teknisk beskrivning för Cedergrenska pontonanläggningarna?
2.       Vilken politisk instans eller enskild folkvald står bakom förslaget som ni lagt ut på hemsidan?

Tack,

Cilla Lundström

Från: Rodin Hans
Skickat: den 24 mars 2011 14:31
Till: Cilla Lundström
Kopia: Tekniska kontoret(funktionsbrevlada)
Ämne: Svar på frågor gällande nya bryggor vid Cedergrenska Parken

Hej Cilla,

Svar på fråga 1: Flytbryggorna köps in av Stocksunds BK. Underlaget för bryggorna svarar Stocksunds BK för. Vi projekterar och anlägger landfästena till bryggorna. Dessa handlingar är ej färdigställda.

Svar på fråga 2: Allt tekniska kontoret gör, ansvarar tekniska nämnden för. Kontoret arbetar på tekniska nämndens uppdrag. Detaljer i projekten projekteras av oss och tas inte upp i nämnden. Tekniska kontoret arbetar inom ramen för det uppdrag vi fått av tekniska nämnden och alla åtgärder tekniska kontoret utför är verkställande av tekniska nämndens beslut eller sker via delegation. Projekten utformas och utförs självklart i enlighet med politiskt förankrat program och efter andra myndigheters tillstånd och beslut. T.ex Detaljplaner, bygglov, tillstånd från länsstyrelsen mm.

Hälsningar
_______________________________________
 
Hans Rodin
Danderyds Kommun
08-568 912 14

--------------------------------------------------
Jörgen Elfving, centern, vice ordförande i tekniska nämnden:
Den 7 april 2011 19:41 skrev Cilla Lundström <cilla@juniper.se>:
Hej Jörgen,
Jag hörde att du argumenterade aktivt idag emot att bygglovsärendet för Cedergrenska parken skulle tas upp på nästa tekniska nämndmöte, men det står inte klart för mig hur din motivering ser ut. Kan du förklara din syn på varför innehållet i bygglovsansökan för Cedergrenska pontonerna inte bör tas upp i tekniska nämnden?
Motståndet mot oppositionens krav på att ta upp ärendet ter sig obegripligt för oss utomstående. Dels har tekniska nämnden haft många bygglovsärenden uppe tidigare. Dels är detta en kontroversiell bygglovsansökan. Dels har den bara behandlats som ett budgetärende (budgetpost för en brygga, i förra valperiodens tekniska nämnd), och en informationspunkt efter sossarnas förfrågan utan redovisade ritningar en dag innan ansökan skickades in.
Varför bör ärendet inte tas upp i nästa tekniska nämnd, menar du?
Vänliga hälsningar
Cilla Lundström

Från: Jörgen Elfving [mailto:jorelf@gmail.com]
Skickat: den 9 april 2011 19:00
Till: Cilla Lundström
Ämne: Re: Ärendet Cedergrenska i nämnden - varför inte?

Hej Cilla,

Det stämmer att jag, som du skriver, argumenterade aktivt, men inte med fokus på bygglovet utan att för oppositionen redovisa hur bryggfrågan handlagts. D v s att Tekniska Nämnden förra året i juni i sitt budgetunderlag äskade medel för bryggorna vilket kommunfullmäktige sedan tog beslut om i november. Ett beslut som sedan Tekniska Kontoret enbart har att effektuera.

Med vänlig hälsning !

Jörgen


Den 9 april 2011 20:02 skrev Cilla Lundström <cilla@juniper.se>:
Hej Jörgen,

Jag hörde din argumentation ja. Och detta innebär att du tycker det är acceptabelt att en teknisk nämnd och ett fullmäktige beslutar om en klumpsumma för en brygga (observera att beslutet dessutom gällde en brygga) och att tjänstemän sedan i ett kontroversiellt byggprojekt ska kunna rita upp och skicka in ett bygglov – utan diskussion med de folkvalda om dess innehåll?

Vilken folkvald församling tycker du kan ansvara och svara för bygglovet idag?

Vänligen

Cilla Lundström

Från: Jörgen Elfving [mailto:jorelf@gmail.com]
Skickat: den 11 april 2011 16:10

Till: Cilla Lundström
Ämne: Re: Ärendet Cedergrenska i nämnden - varför inte?

Hej Cilla,

Ärendet är helt korrekt handlagt och bygglovet är en aktivitet i slutet av en lång process. Det hela har sitt ursprung i den detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2009 och som vunnit laga kraft. Detta innebar i sin tur att Tekniska nämnden vid sitt sammanträde i juni 2010 enhälligt tog beslut om budgetäskandet för 2011. I detta fanns en post för 400 000 kr för brygga i Cedergrenska parken och där det i underlaget framgår ”I enlighet med nyligen antagen detaljplan”.  I november förra året tog kommunfullmäktige beslut om budget och där nämnda post ingår. Och, som jag redovisat i mitt förra mail, ett beslut som sedan Tekniska Kontoret enbart har att effektuera inom ramen för given delegation.

I den process som jag beskrivit har det funnits ett antal tillfällen för både folkvalda och medborgare att yttra sig liksom att beslutsunderlaget tydligt redovisar vad det är för byggnation som avses.

Med vänlig hälsning !

Jörgen

Den 11 april 2011 20:09 skrev Cilla Lundström <cilla@juniper.se>:
Hej Jörgen,
Tack för ditt snabba svar, det är i det närmaste exakt kopia på den processbeskrivning jag läst förut från moderaterna.
Min fråga står dock obesvarad: Vilken folkvald församling tycker du bäst kan ansvara och svara för bygglovet idag?
Tack,
CillaFrån: Jörgen Elfving [mailto:jorelf@gmail.com]
Skickat: den 12 april 2011 19:23
Till: Cilla Lundström
Ämne: Re: Ärendet Cedergrenska i nämnden - varför inte?

Hej,

Frågan är irrelevant eftersom de olika nämnderna har olika roller och olika ansvar över tiden i den process jag beskrev för dig varför det inte går att peka ut någon enskild nämnd som så att säga skulle ha "ledartröjan".

Med vänlig hälsning !

Jörgen


Från: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 13 april 2011 01:47
Till: 'Jörgen Elfving'
Ämne: SV: Ärendet Cedergrenska i nämnden - varför inte?

Hej Jörgen,

Men hur ser ansvaret för nuläget i processen ut, dvs vilken politisk instans tar ansvaret nu?
Är det inte så att tekniska nämnden ansvarar för allt som tekniska kontoret gör? Och att tekniska nämnden borde kunna svara för att just denna tolkning av beslut om detaljplanen och klumpsumman är den bästa?

Vänligen

Cilla  LundströmFrån: Cilla Lundström [mailto:cilla@juniper.se]
Skickat: den 13 april 2011 02:07
Till: 'Jörgen Elfving'
Ämne: SV: Ärendet Cedergrenska i nämnden - varför inte?

Hej igen,

Men visst är det väl så att någon folkvald måste ha ”ledartröjan” i varje del av processen! Det kan väl inte vara centerns politik att ingen är ansvarig?
T ex måste någon ha bett tekniska kontorets tjänstemän att rita upp något, dvs tagit ledningen i att ha initierat. Och någon folkvald har väl ändå fått kika och ha synpunkter på ritningen som Hans Rodin gjorde? T ex borde det väl vara någon folkvald som först initierat skisserna som gjordes om två långa bryggor, sedan att det skulle ritas på en L- och en F-variant, och sedan nu en lång och en mellanlång brygga?

Det är väl knappast en irrelevant fråga att vilja veta vilka av de folkvalda som ansvarar för om det blir en eller två skyskrapor, en som är 20 eller 50 meter hög, en som ligger mitt på en strand eller vid sidan av i ett detaljplanelagt område. Det påverkar dessutom kommunens kostnader om man bygger en eller två eller ingen husgrund (ett eller två bryggfästen eller inget som vid F- och L-varianten) mm.

Menar du verkligen att det är irrelevant fråga om vem som tar ansvar för alla val man kan göra inom detaljplanen och de 400 000 kronorna?

CillaFrån: anita.enflo
Skickat: den 5 april 2011 01:02
Ämne: cedergrenska bryggor carinas blogg

Hej Carina,
Bara för att det finns en post i budget för ett visst ändamål betyder det inte att det är fritt fram att göra vad som helst. Ärenden som är av principiell betydelse eller föremål för allmänhetens intresse bör lämpligen föras upp till nämnden. Det finns många budgeterade projekt som vid närmare eftertanke visat sig varit ogenomtänkta eller t.o.m. ogenomförbara och därför inte genomförts. Budgeterade medel återgår då till kommunen och/eller kan ombudgeteras. Och till sist: vad gäller våra stränder så håller jag inte med Dig när Du skriver att ”båtar aldrig kan bli ett störande inslag i vatten”.  Tvärtom anser jag att det är just den öppna vyn och vattnets stilla kluckande mot stranden som är så viktig för den rekreation som den jäktade storstadsmänniskan behöver i sin närmiljö.carinas blogg
I en insändare i Mitti 8 mars skriver Du att det är charmigt att ändra sig. Det finns många sakliga skäl för att Du skall ändra inställning så att Cedergrenska parken kan förbli park och inte en myllrande marina. Lyssna på den omfattande sakkunskap som presenterats av Cedergrenska parkens vänner.
Anita Enflo
-----------------------------------------------------------------------
Carina Erlandssons blogg:

fredagen den 15:e april 2011


Vilka proportioner.....

Den eller de som står bakom bloggen Cedergrenska parkens framtid och Facebook-gruppen Cedergrenska parken skyr inga medel. Att jag blir anklagad och uthängd får jag antagligen leva med men att ge sig på lojala tjänstemän på tekniska kontoret är så lågt man kan komma.
Vi måste väl ändå använda justa metoder när vi skapar opinion för en fråga, det kan handla om bryggor eller något annat. Under mina ca 15 år i kommunpolitiken har jag aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av detta.
Som förtroendevald, som jag väljer att kalla mig, får man leva med att inte alla håller med mig. Att man kan tycka olika är något som är vardag för varje politiker och att kunna skilja på sak och person är självklart för alla oss.
Att respektera sina medmänniskor, antingen de är politiska motståndare eller anställda i Danderyds kommun som gör sitt jobb trodde jag var självklart. Jag har sett inlägg på både bloggen och Facebook som tyvärr visar på motsatsen.

8 kommentarer:


Cilla Lundström sa...
Carina, Du är varken anklagad eller uthängd, men är en av de ansvariga som fått svara på både en hel del av allmänhetens och nätverkets frågor och synpunkter på idén att omvandla parkens strand till marina. Vi är ett stort nätverk, vi har valt bort massmailande som metod, men vi vet att denna opinion är starkare än vad många folkvalda i kommunen varit beredda på. I samband med att du som ordförande valde att inte ta upp frågan om bygglovet i nämnden har vi ställt frågor om 1. Vilken politisk folkvald institution beslöt att bygglovsansökan skulle göras och skickas in? 2. Vilken folkvald instans står bakom utformningen av bygglovsansökan? 3. Har tekniska nämnden behandlat förslaget till lösning som nu ligger som tekniska kontorets bygglovsansökan? 4. Om inte, varför? Kommunalrådet och du har givit något olika svar på frågan om vilken folkvald instans som nu står bakom bygglovsansökan, som ni båda anser att det är för tekniska kontoret att verkställa. Utan behandling i nämnden och utan att någon av er själva ställer er upp och säger att ”jag står bakom innehållet i ansökan” ger ni tekniska kontoret ett stort ansvar. Projektledaren har givit ett i våra ögon rakt och helt korrekt svar på den fråga om vem som står bakom tekniska kontorets bygglov: Det gör nämnden. En nämnd som inte ens haft innehållet i ansökan uppe som ett ärende… Dvs inte fått säga sitt om vad de tycker att stranden ska eller inte ska omvandlas till. Jag tror många förstår att det känns besvärligt. Samtliga tre oppositionspartier anser att ansökan är olaga och att den bör återkallas till nämnden. Det är naturligtvis inte roligt för en nämndordförande att få sådan hård processkritik. Alla kan läsa och ta ställning själva om det du kallar nätverkets ”skyr inga medel”. Här finns den korrespondens som föranleder din svepande och osakliga kritik i detta blogginlägg. http://cedergrenskaparken.blogspot.com/p/efter-ansokan-debatt-med-kommunalradet.html I övrigt är låsningarna kring pontonfrågan för parken helt onödig. Det är inte svårt för parkvännerna och båtklubbarna att komma överens så att allas intressen får plats. Som prestigelös politiker borde det inte vara svårt att släppa de gamla idéerna som byggde på att pontoner måste byggas just i parken!
Jan Wogel sa...
Hej Carina, Jag tror inte någon som följt Parkvännerna känner igen din beskrivning. Jag har med stort intresse följt denna och andra kommunalpolitiska frågor de senaste åren. Parkvännerna har varit sällsynt sakliga och konsekvent låtit olika parter komma till tals. Däremot har jag noterat grov smutskastning och hotfulla ordalag i andra frågor som varit på tapeten under senare år. Inte minst i frågan om tranholmsdagiset har den av dig här på bloggen nyligen gratulerade lobbygruppen inte skytt några medel. Ni moderater har ju svängt ännu en gång i dagisfrågan, och om du därmed inte sett något kan du ju alltid fråga er koalitionspartner (c) eller oppositionen om vad de utsatts för. Det är tråkigt om du som ansvarig politiker ska bidra till att sänka nivån på det kommunalpolitiska samtalet. Är det inte bättre att hålla sig till diskussion i sak? Och vore det inte bättre att både kunna behålla parkstranden och att bygga ut båtplatser där det inte skapar konflikt? Det är möjligt!
Maria Oldén sa...
Carina, tråkigt att du känner så! Jag hoppas innerligt att den negativa känsla du fått inte ska få negativa konsekvenser för sakfrågan! Jag personligen följer debatten genom alla olika medier eftersom denna fråga är viktig för mig och min familj. Som småbarnsförälder och hundägare är vi flitiga besökare av Cedergrenska parken året om. Och parkens strand är den del av parken som för oss är ett givet stopp! Ibland för picknick, andra gånger för lite plask i vattnet. Vi passerar också oftast marinan och tittar där på alla båtar, men där passar det sig inte för varken picknick eller plaskande. Så min rädsla i denna fråga ligger i att man går för fort fram för att skapa några båtplatser, och samtidigt blir Stocksund av med en riktig strandpärla för allmänheten. Jag hoppas så att den utredning som ni skulle göra av kommunens båtplatser ska leda till att den korta strandremsan vid Cedergrenska ska kunna sparas som just strand!
Sten Hellqvist sa...
Hej Carina! Så här i påskveckan känns det inget vidare att behöva gå i svaromål, hur felaktig och orättfärdig kritik man än utsetts för. Min önskan blir därför: Lägg de desperata retoriska knepen åt sidan och gör som vi båt- och parkvänner, diskutera sakfrågorna, allt ifrån alternativa okontroversiella bryggutbyggnader, förfrågningar om vem som politiskt ansvarar för beslut om kontroversiella bryggutform- ningar till hur man får ut information om tänkta plangenomföranden och ansvarsfrågor från Tekniska kontoret. Med önskan om en återgång till sakdiskussionen och en Trevlig Påsk! Vänligen Sten Naturskyddsföreningen i Danderyd och Cedergrenska parkens vänner
Sven-Henrik Spens sa...
Cedergrenska Parkens Strand. Instämmer verkligen med Sten Hellqvist och Danderyds Naturskyddsförening kommentar ovan. Jag har dessutom haft kontakt med Stockholms Naturskyddsförening som inte vill att Parkens Strand ska förstöras. Dags för dig Carina mfl. att lyssna på Amorina, Naturskyddsföreningen i Stockholm och Danderyd samt Danderyds Villaägareförening mfl. Skriver detta efter att jag läst Danderyds aktuellt nr 3 som kom igår. Sven-Henrik Spens Ordförande Danderyds Villaägareförening
Carina Erlandsson sa...
Hej Kritiken jag riktat var endast den att inte anklaga kommunens lojala tjänstemän. Det vidhåller jag att man inte ska göra. Vad Sten menar med "desperata retoriska knep" vet jag inte. Vänliga hälsningar
Jan Wogel sa...
Hej Carina, Apropå proportioner, vad är det för anklagelser som riktats mot kommunens lojala tjänstemän som föranleder dig att skriva: "Under mina ca 15 år i kommunpolitiken har jag aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av detta."?
Cilla Lundström sa...
Hej, Apropå justa metoder när man riktar så skarpa anklagelser mot ett helt nätverk av organisationer och enskilda: Man brukar hänvisa. Var finns dessa oerhörda anklagelser som du menar finns både på Facebook och blogg? Det kan väl inte vara det att vi skrivit att projektet sattes igång i höstas utan bygglov? Det är ju sant - eller hur? Frågan vi och oppositionspartierna ställt kvarstår: När du inte velat ta upp frågan om detaljplanens utformning i din nämnd utan menar att tjänstemännen bara ska verkställa - vem eller vilka av de folkvalda kan svara för innehållet i bygglovsansökan? Jag och många med mig i nätverket menar nog att det är, eller borde vara, tekniska nämnden. Inte kontoret. Andra frågor som kvarstår: Vem satte igång projektet när det startade i höstas? Vem satte igång kontoret att påbörja bygglovsarbetet i vårvintras? Vi tror inte att kommunens tjänstemän agerar på egen hand, särskilt itne i en fråga som blev så kritikutsatt. Varför träder inte de politiker fram som satte igång kontoret och helt enkelt säger det och hur de kom fram till just den här tolkningen av detaljplanen och budgetramen?