STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

torsdag 23 juni 2011

I bygglovens kölvatten...

Idag har mailtrafiken och telefonerna gått varma, liksom igår. När man fått bygglov beviljat är det mycket att göra! Och när kommunen för första gången ska behandla ett bygglov från föreningar och dessutom två bygglov för samma plats skapas historia. Det skapar många frågor, många gratulationer och sprudlande idéer om sommarens opinionsarbete!

Besluten som byggnadsnämnden fattade känner vi i stora drag redan till. Centern, moderaterna och kristdemokraterna röstade ja till både vårt och tekniska kontorets bygglov, samt till våra respektive strandskyddsdispenser. Folkpartiet och miljöpartiet röstade nej till allt och reserverade sig i korta ordalag mot majoritetens beslut.

Majoritetspartiernas beslut var väntade och begripliga. I byggnadsnämnden ska bygglovsansökningar behandlas och godkännas om de stämmer med detaljplanen, med lagar och regler som gäller för området och det som ansöks om. Besluten om byggnadslov ska inte handla om annat, som t ex om man tycker att ett föreslaget bygge är trevligt eller fult, eller om man tycker detaljplanen är bra eller dålig. Vi kände väl till majoritetens sätt att tolka detaljplanen, byggloven och vad de anser om få göra avsteg från strandskyddet för att kunna omvandla stranden till marina.

Oppositionspartiernas beslut var mindre förståerliga, men inte helt oväntade. Vi väntar med spänning på hur de kommer att föra debatten vidare. De liksom vi motsätter sig pontonplanerna för stranden och är starkt kritiska till hur detaljplanen presenterats under den tid alla kunde påverka planprocessen. De har anfört mycket stark kritik mot hur tekniska kontorets byggnadslov kommit till. Och de har också stött föreningarnas förslag om stranden, men röstade nej i byggnadsnämnden av olika skäl som de snart kommer att klargöra själva.

Idag fick vi veta hur Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut såg ut, nästan alla handlingar i alla fall... Förhoppningsvis får vi också de som saknas snart! Det verkar inte som att nämnden gjort någon ändring i det som Stadsbyggnadskontoret föreslog.

Nu är dock den här bloggens arkivdel full och vi har därför börjat bygga en ny hemsida som ska göra det lätt att hitta alla dokument. Vi har lagt in några få på prov, och på en sida finns mer material lite huller om buller. Välkomna att besöka och testa det som nu finns på Cedergrenska parkens framtida arkiv!

tisdag 21 juni 2011

Majoriteten röstade ja till båda byggloven

Ikväll röstade majoriteten i byggnadsnämnden ja till både tekniska kontorets pontonförslag och föreningarnas strandförslag, samt till bådas dispens om strandskydd. Det innebär att kommunen nu för första gången i historien har två bygglov att välja emellan för samma plats.

Troligtvis är det tekniska nämnden som kommer att få äran att välja vad som ska ske med stranden. De har möte den 17 augusti.

Troligtvis kommer minst någon part, kanske fler, att överklaga byggnadsnämndens beviljande av pontonbygglovet. Det innebär ett ingrepp i strand- och parkmiljö som strider emot både parkbrukarnas vilja, liksom ett antal lagar och miljömål.

Nu kommer vi att rapportera ofta här!

måndag 20 juni 2011

Idag smäller det!

Vi hade ett långt och trevligt middagsmöte ikväll i Cedergrenska tornet med 35 personer från nätverkets olika organisationer och hörn, och i slutet anslöt styrelsen för Förbundet för Ekoparken, Richard Murray, Henrik Waldenström,  Anne Murray och Märta Angert-Liliestråle för att berika diskussionerna.
På dagordningen stod hur vi ska gå vidare med vårt bygglov och med kommande arbete. Idag tisdag har byggnadsnämnden möte där båda bygglovsansökningarna står på dagordningen - tekniska kontorets och vår.
Vi beslöt att gå vidare med vår bygglovsansökan dvs anse den som färdig att behandlas på mötet. Vi vill att den tas upp imorgon (idag tisdag) på byggnadsnämnden. Imorgon bitti lämnas skriftligt besked om detta upp till Stadsbyggnadskontoret.
Anledningen till förra veckans tvekan var att Stadsarkitekten då kom med ytterligare begäran om kompletteringar som delvis sedan drogs tillbaka eftersom de delvis var felaktiga, men som också försenade sådant vi hade velat komplettera med.
Bland annat har tjänstemännen framställt det som att vårt förslag innebär större markförändringar än tekniska kontorets. Sanningen är att vi vill återställa den idag eroderade, eftersatta stigen och strandremsan och att vi visar hur. Tekniska kontoret redovisar inte ens hur deras betongpelare ser ut under ytskiktet, och inte heller hur deras kajkonstruktion mellan pontonerna och till hamnen kommer att se ut.

Tekniska kontorets illustration där vi ritat in storleken på projektet genom att lägga in Y-bommar och båtar skalenligt. Tekniska kontorets föreslagna pontoner är blå, vårt förslag på pålad träbrygga är i gult. Vår 12-metersbrygga är i storlek ungefär som en pontons landgång! Dessutom ska inte båtar ligga förtöjda där förutom små jollar tillfälligt under ungdomsaktiviteterna på sommaren. Tekniska kontoret har redovisat sitt förslag som om hela vegetationen och strandlinjen är intakt, och att den kajkonstruktion som de beskriver i text inte finns.


Tjänstemän har också framställt det som att våra förslag om alternativa båtplatser inte är möjliga, och  desinformationen har sedan spritts av politiker. Senast var att de på byggnadsnämnden 17/5 beskrev vårt förslag om Stocksunds hamns förlängning  med 15 meter per ponton som att båttrafiken då i den bredaste delen av Stocksundet skulle flyttas över till Solnasidan…
Att det finns alternativa placeringar av betongbryggor för fritidsbåtar är ett hot mot tekniska kontorets förslag, eftersom det innebär att man inte kan bevilja dispens från strandskyddet som gäller i området.
Nu vet vi dock att tillräckligt många är insatta i hur detta förhåller sig i verkligheten. Och Stadsarkitekten har också modifierat sin argumentation om att vi skulle vara markförändrarna. De tre oppositionspartierna visar engagemang och sätter sig in i sakfrågorna, se exempel här från igår!
Det stadsbyggnadsnämnden har att ta ställning till är egentligen inte vad de tycker om den ena eller den andra användningen av stranden. De ska ta ställning till om ansökningarna stämmer överens med deras uppfattning om detaljplanen, och om de stämmer överens med övrig lagstiftning. T ex om de uppfyller kraven på när man får bebygga stränder som har skydd. Detta kallas att behandla frågan om dispens från strandskydd, som i detta fall gäller 100 meter ut i vattnet och 100 meter in på land.
Beslutet i byggnadsnämnden kan bli så att båda bygglovsansökningarna beviljas. Det är vad stadsbyggnadskontoret föreslagit nämnden. Då är det antagligen tekniska nämnden som ska fatta beslut om vilket bygglov som ska realiseras. De har möte 17 augusti.
Men ordföranden och tjänstemännen där har tidigare tyckt att frågan varit så solklar att tekniska kontoret kunnat börja bygga även utan bygglov, och utan att ta upp frågan i nämnden. Opinionen satte dock stopp för detta. Det ledde till att tre partier ansåg tekniskas bygglovsansökan olaga och att den borde återkallas, och man tvingade fram att nämnden i alla fall skulle ta upp frågan. Majoriteten (centern och moderaterna) röstade då nej till att frågan om tekniska kontorets pontonförslag ska upp i nämnden för behandling och diskussion. Då blev nämnden anmäld till förvaltningsrätten, och där ligger det nu för beslut.
Helt klart är att opinionsarbetet måste fortsätta! Kvällens tornmöte inspirerade till en mängd nya initiativ.
Välkommen du med! Börja med att skriva på uppropet så att du kommer med på maillistan!