STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

Händelser 2010 och 2011

2011:

April 2011: Advokatfirman Björn Rosengren tillskriver byggnadsnämnden.

Några händelser i slutet av 2010:

November: Danderyds Villaägareförening publicerar sin syn på parkfrågan och begäran om att få bli remissinstans i VillaägarNytt (se länken Sagt om parken, Villaägarna)

Hembygdsföreningen Amorina lägger ut sin syn på hemsidan

Svenska Naturskyddsföreningen i Danderyd uppdaterar sin hemsida med redogörelse för mötet, yttranden, brev till Carina Erlandsson http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/danderyd/

13/12 Socialdemokraterna i Danderyd lämnar in motion om att göra en planändring så att Trädgårdsmästartomten ("Grindstugan" eller "Trädgårdsmästarbostaden" med tomt) ska återföras parken, och därmed inte kunna försäljas.

16/12 Tekniska nämndens ordförande tar bladet från munnen om pontoner i parken på sin blogg och skriver bland annat Båtfolket, som ju faktiskt är de som använder skärgårdsviken mest, bidrar genom sin aktivitet till att området blir levande och utnyttjat.” http://www.carinaidanderyd.blogspot.com/ från 16 december (Tidigare inlägg om parken 15/12, 8/12, 17/11)

16/12 Naturskyddsföreningens Sten Hellqvist svarar i hennes blogg. http://www.carinaidanderyd.blogspot.com/ kommentaren till inlägg 16/12

16/12 En interpellation om parken lämnas till kommunfullmäktigemötet från MP, med frågor till tekniska nämndens ordförande. Hon väljer att inte svara på mötet utan svara skriftligt, och svaren lär komma i januari till nästa fullmäktigemöte 31/1. Frågorna:
Fråga 1
Hur många båtplatser i Stocksund har byggts ut de senaste fem åren, och hur har det påverkat köerna för att få båtplats? Med den information vi har ser det ut som att ju fler bryggor man har byggt desto längre verkar köerna blivit kort därefter.

Fråga 2
Vilka konkreta pontonlösningar är det som Tekniska nämndens ordförande har uppdragit åt tekniska kontoret att arbeta med; hur många båtplatser, vilka bryggformationer, vilka ekonomiska uppgörelser med båtklubb och eventuellt andra parter, och i vilka andra redan utbyggda hamn- och bryggområden har man gjort seriösa undersökningar under hösten?

Fråga 3
Hur tänker man sig att öppet och allsidigt kommunicera med Danderydsborna om sina planer, hur ska en dialog upprättas som inte är ensidig om parken och vilka slutsatser drar ordförandena i tekniska nämnden av att ett växande antal organisationer och enskilda starkt engagerat sig emot pontonplaner för Cedergrenska parkens strandvatten?

Se hela interpellationen här! http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=233908
15/12 tekniska nämnden har möte, Cedergrenska pontonplanerna är uppe som informationspunkt och ordföranden berättar om sitt och båtklubbens informationsmöte som hölls 7/12. Ingen nämndeledamot ställde frågor, men flera hade varit på mötet. (Tyvärr protokollförs inte informationsärenden.)
NYTT OM MÖTET: Orsaken till att man kallade till informationsmötet sades av tekniska ordföranden vara att det spritts överdrivna och oriktiga rykten på byn om vad som planerades i parken. I diskussionen efteråt hade man förståelse för att det behövdes fler båtplatser i kommunen och att det nu var strid mellan två "militanta" grupper.
Nämndens ordförande poängterade dock att innan man begär bygglov så ska man kalla till möte, men att det var byggnadsnämndens sak.


Nu ligger också protokollet från mötet ute på nätet, Danderyd kommunss hemsida. Inget om rapporten eller diskussionen om planerna, men detta yrkande om parken:

TN 2010-12-15: Cedergrenska Parken
Yrkande: Med avseende på båtklubbens planerade utökning och vad som framkom på det informationsmöte som anordnades i Stocksunds Scoutstuga den 7 december 2010 kl 19 yrkar jag
- Att inga åtgärder avseende båtklubbens verksamhet i Cedergrenska parken eller dess vattenområde får vidtagas innan allmänheten informerats om detta vid ett informations- och samrådsmöte och tekniska nämnden och byggnadsnämnden därefter fattat beslut i ärendet.
Danderyd, den 15 december 2010
Anita Enflo
1/12 Tekniska kontoret och tekniska nämndens ordförande inbjuder till "Informationsmöte om Cedergrenska Parken" utsatt till sex dagar efter. Inbjudan går till några av dem som per mail hört av sig till ordföranden och några andra.

7/12 Informationsmötet om parken hålls. Ett femtiotal deltar - utöver ca fem personer från båtklubben, ca fem från tekniska kontoret och lika många politiska partirepresentanter. Resten var enskilda och organisationsaktiva som motsätter sig exploateringsplanerna. Se rapport från mötet under Sagt om Parken, Naturskyddsföreningen.

Stocksunds båtklubbs hemsida uppdateras med artikeln ”Märkliga motargument” om ordförandens syn på mötet och pontonplanerna.http://www.stocksundsbk.se/joomla/

Lokaltidningen Mitti Danderyd vecka 51 2010, s 2, insändare Cilla Lundström  ”Bygg inte bort Stocksunds oas”

Lokaltidningen Mitti Danderyd vecka 52 2010, s 2, insändare Sigvald Homann ”Bryggor hotar naturen" och insändare Carina Erlandsson "Bryggorna ger folkliv"

20/12 Tenkiska nämndens ordförande bekräftar att det är en F-formad pontonisering som kontoret ritar på (se bild i bloggens inlägg 21/12)
Lokaltidningen Mitti Danderyd vecka 1, 2011  s 2, insändare "Cedergrenska måste få utvecklas som park" av Eivor Niklasson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Danderyd, Sten Hellqvist, före detta ordförande i Naturskyddsföreningen i Danderyd, Kjell Gunnarsson, ordförande i Hembygdsföreningen Amorina, Sven-Henrik Spens, ordförande i Danderyds Villaägareförening

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar