STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

lördag 15 januari 2011

En jul full av vårplaner för parken!

December blev en aktiv månad för oss som vill utveckla parken utan pontonbryggor och avstyckningar. Planerna för vårens opinionsmöten och roliga aktiviteter i parken engagerar och nu tar de form. Hör av dig om du vill vara med och utforma eller bidra till vårprogrammet!
Sällskapet Amorina annonserade nyss lördagen den 7 maj som ett tillfälle där vi alla kommer att ha möjlighet att visa vår mening om parkens utveckling. Det opinionsmötet i parken kommer troligtvis att bli ett av de sista i en serie av vårmöten och händelser innan sommarens aktiviteter sätter fart.
Under december och första numret i år hade lokaltidningen Mitti Danderyd fyra insändare i tre nummer om planerna på att bebygga vattnet med pontonbryggor. Den senaste skrevs under av tre föreningar och lär följas av flera. Vill du läsa dem i större format än här – maila info@cedergrenskaparken.se!
Mitti Danderyd vecka 51, 2010

Mitti Danderyd vecka 52, 2010
"Bryggorna ger folkliv" är skriven av tekniska nämndens ordförande och är samma text som i hennes blogg.


Mitti första veckan 2011

Ett av problemen för de som vill utnyttja parkens strand- och vattenområde för pontonanläggningar är att detaljplanen är så uselt underbyggd att den inte går att följa. Båtklubben har utlovats 60-talet nya platser men en sådan utbyggnad får inte plats i området. Att lägga bryggor från stranden är förknippat med en rad formella och praktiska problem. För allmänheten har planen redovisats som nya badmöjligheter och små bryggor för jollar, med en vacker liten ångbåtsbrygga i fritt vatten. Många känner sig lurade av planens och utställningens framställning jämfört med det som moderaterna planerat för området. Några exempel:
Från centern har också hörts kritik mot opinionen. Man tycker att den borde ha reagerat tidigare, liksom man själva gjorde på nämndmöten och i kommunfullmäktige. Men ingen kontakt togs med föreningslivet från centerns sida då, för att informera om att det som planerades var något helt annat än det som framställdes. Och dessutom var centern redan från början inställd på att en pontonanläggning, lite vid sidan av men ändå in i parkvattnet, kunde accepteras. Detta framgick inte heller för den som ”bara” gick på samrådsmöten, kikade på utställningen och läste remisshandlingarna.
Nu har vi läst alla protokollen och insett hur lite parken beaktats i de politiska diskussionerna om att lägga  fritidsbåtspontoner just här. Liksom hur lite man vetat om parken när man fattade beslutet om planen. T ex hur liten stranden är och hur stor en fritidsbåtsanläggning är. Och att parken är en helhet där stranden och parkvattnet behövs. Att fatta beslut om en av landets mest intressanta lokala historiska och botaniska parker med den här detaljplanen som grund, vore en skamfläck för Danderyds beslutsfattare. GÖR OM DENNA DÅLIGA PLAN!
Samtidigt som det behövs en seriös diskussion om hur parken ska utvecklas som helhet (utöver den skötsel- och åtgärdsplan som redan finns) behövs samma seriösa helhetsgrepp om hur båtlivet ska utvecklas. Danderyds kommun bör liksom andra kustkommuner besluta sig för var och hur det är lämpligt att förtäta och bygga ut för fritidsbåtslivet. Det måste vara kännedom om utrymmet och strandplatserna som bestämmer placering och antal båtplatser i första hand. Antalet stränder och fria vattenområden blir inte fler, och det finns bara en kulturhistorisk Cedergrensk strand!
Tekniska kontoret borde få medel att utreda hela kommunens båtplatsbehov och kuststräcka med de natur- kultur- och privata intressen som finns i och kring de redan befintliga hamnarna och brygganläggningarna, samt detaljplanerna för dessa. Med ett bättre helhetsgrepp kan man mer övertygande visa kommuninvånarna hur man planerat båtplatser där det är mest lämpligt och därmed undvika att bygga där konflikterna blir som störst. Man bör också från kommunens sida skaffa sig en uppfattning om hur båtplatsbehovet ser ut – för sommarplatser i vattnet liksom för vinteruppläggning på land.
Det har man inte idag. Båtklubbarna sköter köplatssystemen ideellt och meddelar politikerna hur många som finns där, men inte mer. Ingen politiker vet idag hur behoven av båtplatser egentligen ser ut, och än mindre hur de köande ser på situationen eller vad som sker när man bygger ut för 60 båtar till i vattnet, som nu sker i Stocksunds hamns ”grannhamn” Skogsvik längre in i Edsviken. http://www.danderyd.se/DanderydTemplates/Page____9788.aspx
Innebär en utbyggnad att nya genast börjar köa och kölistorna fylls igen (som skedde efter senaste  förtätningen i Stocksunds hamn)? Är det så att kölistorna för de olika hamnarna består av samma personer som köar på flera ställen (helt naturligt och förekommer överallt att man ställer sig i flera köer)? Hur länge har de köande stått där? Har de båt och i sådana fall var, och vill de ha både sommar- och vinterplats i Danderyd? Hur stort är behoven av att parkera bilen längre semesterperioder? Var finns de bästa utbyggnadsmöjligheterna i vattnet och på land? Var kommer pontonanläggningar i minst konflikt med andra intressen?
En sådan utredning behöver inte dras in långbänk eller bli dyr. Den kommer att bli betydligt mindre kostsam både ekonomiskt och i människors tillit till beslutsfattande, än vad urusla planer som den för Cedergrenska redan nu inneburit. UTRED BEHOVEN OCH BÄSTA UTBYGGNADSPLATSERNA NU!
Till dess att detta hörsammas: Fortsätt att höra av er till tidningar och våra nya folkvalda om parken. Och väl mött på alla träffar och roliga aktiviteter som parken snart kommer att fyllas av!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar