STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

måndag 5 september 2011

Torgets dag: Stranden blev huvudfrågan

På politikerutfrågningen i lördags på Stocksunds torgs dag blev Cedergrenska stranden huvudfrågan. De politiska företrädarna anförde i stort sett samma argument som gjorts i lokaltidningen under sommaren:

Moderaternas Olle Reichenberg anförde att detaljplaneprocessen varit väl genomförd och att reaktionerna kommer för sent. Pontonerna kommer dessutom att bidra till att stranden snyggas upp.
Centerns Siv Sahlström menade att Grindstugans återinförande i parken och bibehållna byggrätt är det viktigaste. En pontonutbyggnad läggs bara i vattnet och har därför inte samma oåterkalleliga verkan som om trädgårdsmästartomten bebyggs.
Socialdemokraternas Olov Johansson talade för att politikernas uppgift är att försöka förena intressen, och att detta är möjligt eftersom båtplatser kan byggas på andra ställen och stranden då kan upprustas för den breda allmänheten. Dessutom var processen kring bygglovet för pontoner allt annat än väl genomförd eftersom den gjordes utan att någon politisk nämnd fått fatta beslut om eller hur ett bygglov kring stranden skulle göras.
Folkpartiets Bengt Sylvan anförde att detaljplanen var allt annat än väl genomförd, att den visat att det rört sig om betydligt mindre bryggor och att båtplatsutredningen som tekniska kontoret nu har på gång bör visa på bättre platser att bygga på än i  parken.
Miljöpartiets Ninnie Oké menade att både båtplatser och parkstrand med fritt vatten går att kombinera om man väljer andra platser för pontoner, och att det ur flera aspekter är viktigt att lyssna till en så stark medborgaropinion som skapats för att bevara och underhålla stranden.
Stocksunds båtklubbs ordförande Dag Fagring anförde att klubben har en lång kö av båtplatssökande och att det är båtplatser som är det viktigaste, inte placeringen av dem.

Föreningarna i nätverket Cedergrenska parkens vänner ställde ut bilder och dokument om sitt bygglov. Amorinas ordförande Kjell Gunnarsson manade kommunen att anta den del av byggloven som är okontroversiell, inte överklagad som innebär att strandstigen underhålls nu innan vintern och därmed görs gåbar för alla. Hur underhållet ska göras finns godkänt av byggnadsnämnden genom föreningarnas bygglov.
Naturskyddsföreningens Sten Hellqvist överlämnade föreningarnas gåva till kommunen. Nu väntar vi med spänning på hur tekniska kontoret emottar gåvan på sitt nämndsammanträde den 14 september, då också tekniska kontorets båtplatsutredning ska delredovisas. Vi önskar att vi och tekniska kontorets resurser samordnas och att ett samarbete uppstår som kan skapa det bästa underlaget till var och hur båtplatser kan skapas.
I samarbete med föreningar som har ett brett nätverk i båtsammanhang, i natur- och kulturkretsar, bland boende och fritidsverksamma kan den här utredningen bli den bästa båtutredning som kommunen någonsin gjort! Dessutom rimmar ett samarbete väl med ambitionerna att vara en lyssnande koalition med bred förankring bakom sina projekt.

Kommunalrådet Olle Reichenberg emottar föreningarnas gåvobrev.
 Gåvobrev till Danderyds kommun,Tekniska Nämnden
100 timmars kostnadsfritt utredningsarbete för att finna nya lämpliga båtplatser i kommunen.
I  presenten ingår:
Att finna minst 100 platser i kommunen som inte står i bjärt strid med kultur- och naturvärden, andra fritidsintressen eller kringboendes, båtklubbars och parkbesökares intressen.
Att detaljerat beskriva förutsättningarna för dessa platser; båtsäkerhetsaspekter, miljökonsekvenser, detaljplaner, ekonomi, arrendepartners, möjligheter till vinterupplägg mm.
Gåvan får gärna nyttjas i samarbete med den båtplatsutredning som tekniska kontoret utför idag.
Cedergrenska parkens vänner,Naturskyddsföreningen i Danderyd, Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina
------------------------------------------- 
Vi väntar också med stort intresse på svar på varför arbetet med att ändra detaljplanen för Grindstugan stoppats och bordlagts i byggnadsnämnd och i  kommunstyrelsen. Arbetet fortskred som fullmäktige beslutade, och ändringarna i planen för att behålla tomten och behålla nuvarande byggrätt utarbetades.  De remissvar som vi och andra gav var i huvudsak positiva, förutom att vi föreningar i Cedergrenska parkens vänner inte vill se bebyggelse och privatisering av parkens strand och fria vatten som ”betalning” för att parkens trädgårdsmästardel behålls i parken. Planförfarandet föreslogs till senaste byggnadsnämndens möte övergå till enkelt planförfarande eftersom inga kritiska röster fanns till ändringen. Ändå stoppades det. Den som kan luska ut varför får gärna höra av sig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar