STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

söndag 6 februari 2011

Efter kommunfullmäktige: PARKENS RÖSTER BEHÖVS!


Parkens naturliga sjöentré och stig in från hamnen idag.
Kan bli del av marinan i vår.
 Fullmäktigemötet 31/1 gav klarhet. Moderaterna är tillbaka på ruta ett. Stocksunds marina ska byggas ut i parken genom två nya bryggor från stranden, vill moderaterna. Och liksom förut påstår man att parken inte påverkas. Det räcker att välja grus på det som blir kajens väg och att fortsätta att kalla det för stig. Då är parken tillräckligt bevarad.

Stocksunds marina idag. I orange:
Kan bli morgondagens bryggor, sträcker sig
ca 55 meter ut i vattnet.
  Klarhet blev det också om centerns position. I diskussionen om Cedergrenska parken betonar centern att man är ”vän av båtliv”, medan man inte ens nämner parkbesökare. Man tar inte heller upp problemen som uppstår för parken om man bygger båtparkeringsplatser just här. Istället säger centerns Kristin Eriksson på fullmäktigemötet att ”jag är för att förtäta inom de befintliga hamnområdena”. Som om parken redan var en del av marinan invid.


Borta är centerns tal om allmänhetens behov av gröna oaser. Men Kristin Eriksson höll ett engagerat tal för trädgårdsmästartomten. Dock inte för att parken ska få behålla den. Utan för att byggrätten skulle bli något mindre efter försäljning så att sprängmassorna inte ska bli så stora när den nya privata bostaden byggs. Kan det vara Danderydscenterns nya gröna vision – att minska sprängmassorna lite när delar av kulturparker säljs ut?

Detaljplanen ska ligga fast om tolkningen av båtklubbens rätt att lägga pontonbryggor, tycker centerns Kristin Eriksson, som nu också är byggnadsnämndens ordförande. Men med ”grindstugan” (trädgårdsmästartomten) tänker hon sig göra ändringar för att minska byggrätten något. Där går detaljplanen tydligen bra att ändra. Detta kallade centern en kulturgärning för parken.

Ingen påverkan med två flytbryggor för fritidsbåtar här?
Ingen karaktärsförändring?
Med moderaternas bygge av en marina i parken och centerns pytteminskning av byggrätten vid en kommande försäljning blir parken alltså inte alls påverkad (enligt moderaterna) och given en kulturgärning (enligt centern). Tror någon enda utanför kommunfullmäktigesalen på det?

Parkliv: Att också kunna se båtar röra sig i fritt vatten,
utan skymmande brygganläggningar.
 

 

Med marinabygge: Samma entusiasm för att utveckla
strandaktiviteter som idag? 
Med ny marina tio meter ifrån:
Vem vill skapa badplats här?

 
Detaljplaneprocessen har varit helt i sin ordning, är båda koalitionsföreträdarna Carina Erlandsson (m) och Kristin Eriksson (c ) överens om. Hur bilder, illustrationer och text beskrivit projektet som en ”översyn av ett bryggområde” med möjlighet för små jollebryggor är inget problem nu när man planerar att parkvattnet ska bli del av en betongmarina. Byggnadsnämndens ordförande Kristin Eriksson var noga med att påpeka att illustrationen i planen, liksom andra bilder som givits ut i samrådshandlingar och utställning, inte är juridiskt bindande. Inte ett uns problematiskt att de mest sakkunniga organisationerna i kommunen (t ex Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen Amorina) inte genom handlingarna kunnat tolkat det som att en marina ska byggas.

Men trädgårdsmästartomtens avstyckning, som var otvetydigt beskriven i både processen och planen – den ska och kan ändras. Inte för att föreningarna och många närboende ville och vill det, men för att centerns Kristin Eriksson vill "ta hänsyn till kulturvärden” och att ingen med denna ändring förlorar sin rätt, enligt hennes resonemang. Potentiella villaköpare har alltså inget att förlora medan potentiella båtplatsägare skulle göra det. Byggrätt och bryggrätt verkar vara skilda ting i koalitionens kohandel om hur parken ska behandlas.

Det var och är en dum idé från början att ge möjlighet att för en spottstyver (som det brukar handla om när allmän mark säljs) kunna sälja av trädgårdsmästardelen av parken, och det var dumt att moderaterna inte vågade ta öppen debatt med alla som protesterade och överklagade innan planen antogs. Fortfarande hörs inga visionära argument för försäljning, men den ska ändå utföras – utan att förra eller nuvarande majoriteten ska behöva beskriva vad som är så bra med att sälja ut delar av en kulturpark. Detaljplanen är på den punkten dock klar och tydlig. Till skillnad från hur den är för vattenpartiet.
 
Den stora kulturförändringen är hur centern och moderaterna, tidigare i öppen debatt mot varandra, nu skapat ett samarbetsklimat som inte bättre lyssnar på eller tar mer intryck av föreningar och enskilda med kunskap om gröna kulturmiljöer än någon tidigare majoritetsregim gjort i kommunen. Båda undviker att möta problemen som sakkunniga föreningar tar upp, förnekar storleken på opinionen, och båda undviker de centrala frågorna om parkens framtid som många fört upp. Båda partierna anser att opinionen läser detaljplaner felaktigt och inte begriper innebörden av det som nu planeras. Cedergrenska parkens vänner fördummas av nuvarande koalitionen på ett sätt som många varit med om förr - med andra majoriteter och med andra byggplaner. 

I koalitionens överenskommelse om parken får moderaterna parkens vatten och strand att ge till båtklubb och entrepenörer som vill göra ett hamnbygge. Centern får minska en byggrätt i en kommande försäljning av en parkdel och kan tala om det som sin kulturgärning. Den ena får äta på ena sidan av parken, om den andra tillåts äta på den andra sidan. Och vi parkbesökare ska tro att vi får kakan kvar!
Idag: 260 meter marina och 70 meter fritt strandparti.
Imorgon: Ingen fri naturstrand, bara båtparkering?

Koalitionssamarbetet går säkert bra. Hos båda partierna finns en total samsyn om att ”allmänintresset” är detsamma som båtplatsintressenterna (”båtfolket”, ”båtlivet”). Inte en gång nämndes parkbesökare i debatten. Eller att kommunens föreningar, med åtskilligt fler medlemmar än alla båtklubbar tillsammans i kommunen, hört av sig mer än tydligt på senare tid om att parkens framtid är i fara.


Tekniska ordföranden Carina Erlandsson håller (numera) reda på att det finns 66 + 19 köande för Stocksunds hamn (19 har tillkommit efter 22/12). Kanske 30-40 av dem kan få båtplats om man gör en marina av parkens enda strand och vatten. Men varken centern eller moderaterna har en aning om hur många parkbesökarna är och hur de använder parken idag. Eller hur intresset ser ut för att använda stranden till annat än att ge den till ett par aktörer. Allmänintresse omfattas tydligen inte av det stora flertalet i koalitionens nya kultur.

Båda partierna klagar enigt på opinionen. Moderaterna talar om den som vilseledd och ryktesutsatt och att det behövs skingras ”dimridåer” hos den. Centern klagar på att opinionen inte hört av sig tidigare, då när de fick (de missvisande) samrådshandlingarna. Ingen av partierna som nu verkar i gemensam majoritet hedrar eller ens nämner brukarna av parken eller uttrycker intresse för den entusiasm som finns för att utveckla parken utan pontoner och utförsäljningar.

Något samrådsmöte eller av koalitionen öppen dialog som tidigare diskuterats i bl a tekniska nämnden blir det inte tal om. På kommunfullmäktigemötet tyckte Carina Erlandsson att det kunde vara en bra strategi för medborgardialog att alla kan gå in på Danderyds kommuns hemsida och i någon underavdelnings underavdelning se när tekniska nämnden fattat sitt beslut och fört det vidare för bygglovsprövning i byggnadsnämnden. Det vill säga när Carina och Kristin redan kommit överens om hur stranden ska bebyggas, och hur trädgårdsmästardelen ska säljas.

Nu gör vi vår egen samrådsprocess. Kom till mötet den 24 februari kl 19 i Scoutstugan där vi diskuterar hur parken kan utvecklas när den slipper bli förbyggd och såld!Nya vallöften? Eller ska center-moderaternas koalitionsförklaring tas på allvar?


 Ur koalitionens överenskommelse: ”Danderyd är en grön kommun med en unik kulturhistorisk bebyggelse. Karaktären av trädgårdsstad ska värnas. Nybyggnation och exploatering ska prövas från fall till fall, dock med en grundläggande restriktivitet. Områden som inte är planlagda för bebyggelse samt park- och naturmark ska endast i undantagsfall tas i anspråk för bebyggelse om det krävs för att tillgodose lagstadgade samhällsverksamheter som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.”

Ska vi kunna rädda parken så gäller att vi hör av oss nu! Till dagstidningar, lokalpress och andra medier. Till båtklubben och entrepenörerna i hamnen. Till släkt och vänner. Till politiker i fullmäktige, i nämnderna, i kommunstyrelsen. Och till de vi känner utanför kommunen som förstår värdet av parken. Center/moderat—koalitionen gör det inte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar