STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

måndag 14 februari 2011

Inte bara vi har bråttom!

Nu sätter våra folkvalda fart för att lägga grunderna för att sälja av och bygga i Cedergrenska parken. Nästa måndag 21 februari ska kommunstyrelsen besluta om trädgårdsmästartomten. Den som detaljplanen medger avstyckning och bebyggelse på vid en försäljning.
Förslaget kommer från centern och har redan godkänts av de andra koalitionspartierna moderaterna och kd. Men de föreslår inte att förändra planen så att trädgårdsmästardelen ska behållas som parkmark. De föreslår att byggrätten ska minskas när tomten säljs.
Det finns ett annat förslag om att ändra i detaljplanen så att tomten inte kan säljas. Det kommer från socialdemokraterna som en motion. Den skrevs i mitten av december, men måste behandlas i många instanser innan den kan föras upp till beslut. Det behöver inte centerförslaget till kommunstyrelsen. Så är rutinerna.
Kommunalråd Olle Reichenberg kan visserligen se att det finns en brist i att dessa två olika förslag aldrig kommer att ställas emot varandra, och att det för en utomstående kan te sig underligt att ett förslag måste bearbetas noga medan det andra inte behöver det. Men som han säger idag, ”Om man är i majoritet har man majoritet, och på det sättet blir det enklare att lägga fram förslag”.
Varför är det då så bråttom att föra upp ett förslag om att minska byggrätten? Detta har vi föreningar och enskilda diskuterat idag.
En effekt av att få beslut om det redan på måndag är att då kan debatt i sak undvikas när motionen kommer upp om att inte sälja alls. Man kan hänvisa till formalia, att beslut redan är fattat i frågan, och inte behöva förklara varför det skulle vara bättre att behålla rätten att sälja tomten, som centerns förslag på måndag innebär.
En annan effekt är att om man vill lägga ut pontoner redan i vår så måste överenskommelsen internt mellan koalitionspartierna om parken bli klar nu. Centern måste ha fått sitt, moderaterna och Kd sitt. Om den ena får göra en ändring på ena delen, kan den andra få bygga i den andra utan motstånd. Och så kör man snabbrejs i byggnadsnämnden om pontonerna, som byggnadsnämndens ordförande redan klargjort sin syn på: Båtklubben kan i stort sett ansöka om att bygga hur som helst så länge de håller sig till rutan i detaljplanen.
Centern har en lång historia där man kämpat för parkens existens. Vi minns också vad centern hävdat tidigare, och vi håller med den gamla centern om vad parken behöver. T ex om det som skrevs så sent som 26/10-10, här. De högst uppsatta centerpartisterna berättar nu om parken som ”sin bebis” och hur de under årens lopp fått slita hårt för att den över huvud taget skulle få vara kvar. Men i uppgörelsen med moderaterna inför koalitionsbygget valde man att inte ha bebisen med. Och som centerpartister ofta säger själva nu efter uppgörelsen: Då var vi i opposition, nu har vi ansvar. Det säger vi i föreningarna också. Då var då om centern och parken. Nu är nu och en helt annan historia.
Man vill gärna fortsätta att ha någon sorts roll som parkens försvarare. Det är bra, men kräver andra insatser än att till höga priser för parken hålla ihop ett brödraskap med de andra partierna. Och att be oss i föreningsliv och alla enskilda parkbrukare att vara nöjda med nuvarande försäljnings- och bryggbyggarplaner håller inte. Vi vet att både centern och alla de andra partierna kan bättre.
De folkvalda som vill göra något för parken kan istället använda den opinionskraft som finns för parken för att ställa tuffare krav: Ordna andra inkomster till kommunen än en enstaka försäljning av parkmark. Bygg bryggor på andra ställen än i park- och kulturmark.
Här är de två förslagen om detaljplaneändringar för trädgårdsmästardelen. Vilket förslag är bäst för parken?
------------------------------------------
KS 2011/0022

Nytt planuppdrag avseende ändring av detaljplan för del av fastigheten Stocksund 2, Cedergrenska parken


Yrkande
Siv Sahlström (C) yrkar å Moderaternas, Danderydscenterns och Kristdemokraternas vägnar:
Den 8 juni 2009 beslöt kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan för Cedergrenska parken, del av Stocksund 2:160 m.fl. Planförslaget innebar bland annat möjlighet att stycka av den s.k. Grindstugan till en separat fastighet för bostadsändamål. Detta medförde att en del av parkens naturmark försvann.

Ny planläggning

Marken ägs i sin helhet av kommunen. Det finns inga andra sakägare. Det innebär att kommunen utan problem och utan att inkräkta på någons rättigheter kan ändra detaljplanen vad gäller Grindstugan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för Grinstugan. Byggrätten ska minskas så att den får ungefär den storlek som nuvarande byggnad har i dag. Byggnaden ska kunna innehålla såväl en som två bostäder. Vid en eventuell nybyggnad ska byggnaden placeras på sådant sätt att inga sprängningar får ske. Omgivande mark ska prickas så att det blir minsta möjliga ingrepp i naturen. Tomtstorleken ska minskas väsentligt och så att den inte innefattar bakomliggande berg.

13 december 2010, motion från socialdemokraterna

  Till  Kommunfullmäktige i Danderyds kommun.

     Motion gällande Cedergrenska parken i Stocksund.

     Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009.06.08. beslöts att den så kallade Grindstugan inom parkens område skulle avstyckas till egen fastighet.

     Denna avstyckning är ett stort hot mot parkens fortbestånd.
     En eventuell försäljning av denna fastighet med ett nybygge på denna tomt skulle dramatiskt och negativt förändra parkens fasad mot Stockholmsvägen och mot Kungsvägen. Detta ingrepp i parkens naturliga form skulle på sikt äventyra parkens status som kulturpark och en av kommunens kronjuveler.

     Kommunen har ett stort ansvar att skydda och bevara parken nu och för framtiden.
    
     Med anledning av ovan sagda hemställer vi att en planändring genomföres så att den avstyckade fastigheten Grindstugan återföres till Cedergrenska parken.

          Danderyd 2010.12.13.

     Jenny Åkervall  ( S )   Olov Johansson  ( S )  Catharina Melian  ( S )

------------
Vi har nu placerat bloggen i Danderydbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar