STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

fredag 18 mars 2011

Cedergrenska parkens vänner informerar:

Strand, bad och sittplatser, Cedergrenska stranden

Cedergrenska parkens vänner har påbörjat projektering för att utöka allmänhetens tillgänglighet till den Cedergrenska stranden. Utformningen ska göras i enlighet med lagakraftvunnen ”Detaljplan för Cedergrenska parken, Stocksund 2:160 m fl” (se detaljplanen på Danderyds kommun hemsida under Stadsbyggnad/Detaljplaner och utredningar). Utformningen ska också göras i enlighet med parkens bevarandeskydd, kultur- och naturvärden.

Stigen kommer att renoveras, 30 meter av stranden stenskos och 10 meter pålas för att utöka sittytor och badmöjligheter. En 13 meter lång pålad brygga kommer att anläggas för att öka tillgänglighet för allmänhetens bad och jolle- och kanottillägg, fiske samt andra verksamheter vid parkens strandvatten.
I samband med upprustningen av stranden kommer Cedergrenska parkens vänner se över och förbättra gränssättningen mellan marinan och parken, samt förstärka och dölja den kajkonstruktion som finns i anslutning till båtklubbens mastkran.
Projektet är ett samarbete mellan enskilda parkbesökare, 70-talet medlemsorganisationer, nätverket Cedergrenska parkens vänner, Förbundet Ekoparken, Hembygdsföreningen Amorina, Svenska Naturskyddsföreningen i Danderyd, Villaägareföreningar, förskolor, båtklubbar och grannar.
Nätverket kommer att lämna in ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret. Bygglovsritningar samt skisser och fotografier över utformningen kommer publiceras här för alla att ta ställning till.
Arbetena med upprustningen av strandpartiet är beräknade till att påbörjas under sensommaren 2011.
Denna hemsida kommer uppdateras kontinuerligt. Alla med synpunkter på förslaget kan kommentera här på hemsidan eller till info@cedergrenskaparken.se.

Cedergrenska stranden.

2 kommentarer:

 1. Hej alla!
  Med anledning av Tekniska kontorets publicering av sin plan för placering av betongpontoner i Cedergrenska parkens strand- och vattenområde har jag idag sänt ett brev till Tekniska nämndens ordförande, Carina Erlandsson (m), se nedan.

  2011-03-18
  Hej Carina!
  Idag fick vi för första gången svart på vitt på vad den tomma rutan WB1 betydde i detaljplanen för Cedergrenska parken. Den plan som vann laga kraft i december 2009!

  Sedan i höstas när det för första gången stod klart vad detaljplaneprocessens ”översyn av bryggsituationen” via ”en mindre förlängning av bryggor för småbåtar” (=jollar i vår föreställning förstärkt av de tydligen helt missvisande illustrationer som ingick i förslaget) egentligen innebar har vi påtalat att vi känt oss grundlurade, vilket jag framförde på ditt informationsmöte den 7 december.
  Vi har även i ett brev till Byggnadsnämnden 2010-10-18 påtalat att vi anser detaljplanehandlingarna oklara, vilket gravt hämmat samrådsprocessen så att det behövdes ett omtag.
  Sen visade det sig att inte bara vi i Naturskyddsföreningen utan även alla andra föreningar vi talat med inklusive alla intresserade invånare och majoriteten av Danderyds politiker också blivit tagna på sängen och inte alls förstått vidden av vad som dolde sig bakom planen.
  Det var tydligen bara makthavarna som visste.
  I byggnadsnämnden hade dock Kristin Eriksson (c) genomskådat det hela men hon pratade visst för döva öron när hon ensam kämpade emot för att rädda parkens höga natur- och kulturhistoriska värden.
  Sedan i höstas har vi påtalat dessa höga värden och den utvecklingspotential som parken har i sin strand- och vattendel.
  Cedergrenska parken, som med sitt vatten gränsar till Nationalstadsparken, har även betydelse för Rösjökilens koppling till den parken och bibehållandet av dess biologiska mångfald.

  I det snabbt bildade nätverket, Cedergrenska parkens vänner, har vi arbetat fram förslag till hur man skulle kunna restaurera stranden, bygga en för parken passande multifunktionell träbrygga, som alla kan ha glädje av, inte minst jolleverksam¬heten, och hur man skulle kunna skapa fler båtplatser snabbt genom ett bättre utnyttjande av Stocksunds hamn och på snar sikt ännu fler båtplatser genom enkla utbyggnader i de andra båthamnarna som båtklubben arrenderar.
  Det lade vi fram konkreta förslag till under vårt eget möte den 24 februari.

  Det har även tillskapats nya båtplatser i Borgenviken. Det ställde vi oss positiva till och i det detaljplaneförslaget framgick det mycket tydligt hur man tänkt sig de nya bryggorna.
  Vi vill nu att ni skyndsamt genomför de utredningar och detaljplaneändringar, som krävs för att bättre kunna utnyttja de båthamnar som redan finns snarare än att klampa in i den så unika Cedergrenska parken, som är en oas på nära håll för alla.
  Låt Cedergrenska parken få utvecklas på sina egna meriter för alla invånares bästa, även för dem som har båtar och kan ta sig till andra fina stränder.

  Med vänliga hälsningar
  Sten
  Naturskyddsföreningen i Danderyd

  SvaraRadera
 2. Cilla Lundström18 mars 2011 22:21

  Bra skrivet Sten och Naturskyddsföreningen!

  Läs också inlägget från igår med WWFs, Ekoparkens, Norra Djurgårdsförvaltningens och flera andras reaktioner på att tekniska kontoret drar iväg med sin ansökan!

  Cilla

  SvaraRadera